Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
03 / 14.02.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 33 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 34 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 35 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä nuorisojaoston varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/4

Kaupunginkanslian uudistaminen ja hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/5

Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelma (Pohjois-Haaga, Tolarintie 6) (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma_Pohjois-Haagan ala-aste

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/6

Käpylän länsiosan asemakaavan muuttaminen (nro 12350) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/7

Pukinmäen Asteritien asemakaavan muutos nro 12448 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/8

Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin koulujen osallistumisesta alueelliseen kielikokeiluun (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/9

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite Helsingin aseman vahvistamisesta yliopistokaupunkina ja ulkomailta saapuvien tutkijoiden houkuttelemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/10

Valtuutettu Mai Kivelän aloite Vantaan Energian turveinvestoinneista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/11

Valtuutettu Fatim Diarran aloite vapaaehtoisuuteen perustuvasta tapaamiskalenterista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/12

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/13

Valtuutettu Björn Månssonin aloite esiintymislavan rakentamiseksi Sibeliuspuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/14

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite kahdessa kodissa asumisen hyväksymisestä oppilaaksioton perusteeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/15

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite liikkuvan päivystysyksikön pilotoinnista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 33 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 34 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 35 Ärende/3

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden och vice ordförande och ledamöter i nämndens ungdomssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 36 Ärende/4

Omorganisering av stadskansliet och ändring av förvaltningsstadgan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Ärende/5

Projektplan för utbyggnad och ombyggnad av Pohjois-Haagan ala-asteen koulu (Norra Haga, Tolarivägen 6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma_Pohjois-Haagan ala-aste

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Ärende/6

Detaljplaneändring för västra delen av Kottby (nr 12350) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Ärende/7

Detaljplaneändring för Astervägen i Bocksbacka nr 12448 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Ärende/8

Den av Blå fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om Helsingforsskolornas deltagande i ett regionalt språkförsök (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Ärende/9

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om stärkt ställning för Helsingfors som universitetsstad och lockande av unga forskare från utlandet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Ärende/10

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om Vanda Energis torvinvesteringar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43 Ärende/11

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om en kalender över träffar baserad på frivillighet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 44 Ärende/12

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om ordnande av ett evenemang på Malms flygplats år 2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 45 Ärende/13

Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om en estrad i Sibeliusparken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 46 Ärende/14

Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om boende i två hem som grund för elevantagningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 47 Ärende/15

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om ett pilotprojekt med en ambulerande jourenhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 48

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10