Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
17 / 11.10.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 368 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 369 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 370 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 371 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Asia/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 373 Asia/6

Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374 Asia/7

Vuokraus- ja myyntiperusteet asuin-, autopaikoitus- ja yhteispihatonteille (Herttoniemi ja Laajasalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 375 Asia/8

Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12438) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 376 Asia/9

Kontulan Kaarenjalka 5:n ja Keinulaudantie 7:n asemakaavan muuttaminen (nro 12415, tontit 47017/1 ja 47019/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 377 Asia/10

Helsingin kaupungin neurologian toimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 378 Asia/11

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite vieraan kielen oppimisen varhaistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 379 Asia/12

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Arvio Wilma-oikeuksien myöntämisestä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 380

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 368 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 369 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 370 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 371 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 372 Ärende/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 373 Ärende/6

Projektplan för Busholmens idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 374 Ärende/7

Arrende- och försäljningsgrunder för bostads- och bilplatstomter och tomter för gemensam gård (Hertonäs och Degerö) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 375 Ärende/8

Detaljplaneändring för Fiskehamnens centrum 2 (nr 12438) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 376 Ärende/9

Detaljplaneändring för Bågfoten 5 och Gungbrädsvägen 7 i Gårdsbacka (nr 12415, tomterna 47017/1 och 47019/5) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 377 Ärende/10

Överföring av Helsingfors stads neurologiska verksamheter till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 378 Ärende/11

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om tidigarelagd undervisning i främmande språk (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 379 Ärende/12

Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om utvidgning av skolpsykologernas och skolkuratorernas Wilma-rättigheter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Arvio Wilma-oikeuksien myöntämisestä

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 380

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10