Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
18 / 26.10.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 268 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 269 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 270 Kaupunginjohtaja/3

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 271 Kaupunginjohtaja/4

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Muistutukset, osa 1

Liite 16

Muistutukset, osa 2

Liite 17

Muistutukset, osa 3

Liite 18

Muistutukset_osa4

Liite 19

Muistutukset, osa 5

Liite 20

Muistutukset, osa 6

Liite 21

Muistutukset, osa 7

Liite 22

Lausunnot (osa päätöshistoriaa)

Liite 23

Lausunnot Natura-arvioinnista

Liite 24

Adressi Lauttasaaren vehreyden ja omaleimaisuuden puolesta

Liite 25

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 1

Liite 26

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 2

Liite 27

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 3

Liite 28

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 4

Liite 29

Kirjeet

Liite 30

Kirje 7.6.2016

Liite 31

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 32

Liite 33

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12373) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rakennussuojelypäätös

Liite 7

Vetoomus Meri-Rastilan, Kivinokan ja Vartiosaaren puolesta

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Kivikon ja Jakomäen urheilualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12369, Kivikon sisäampumaurheilukeskus ja agilityhalli) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Sosiaali- ja terveystoimi/8

Sosiaali- ja terveysviraston lasten foniatrian työryhmän siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 268 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 269 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 270 Stadsdirektören/3

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 271 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i direktionen för finska arbetarinstitutet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 272 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Helsingfors nya generalplan - Den urbana planen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Muistutukset, osa 1

Bilaga 16

Muistutukset, osa 2

Bilaga 17

Muistutukset, osa 3

Bilaga 18

Muistutukset_osa4

Bilaga 19

Muistutukset, osa 5

Bilaga 20

Muistutukset, osa 6

Bilaga 21

Muistutukset, osa 7

Bilaga 22

Lausunnot (osa päätöshistoriaa)

Bilaga 23

Lausunnot Natura-arvioinnista

Bilaga 24

Adressi Lauttasaaren vehreyden ja omaleimaisuuden puolesta

Bilaga 25

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 1

Bilaga 26

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 2

Bilaga 27

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 3

Bilaga 28

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 4

Bilaga 29

Kirjeet

Bilaga 30

Kirje 7.6.2016

Bilaga 31

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Bilaga 32

Bilaga 33

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 273 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Delgeneralplan för Vårdö (nr 12373) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rakennussuojelypäätös

Bilaga 7

Vetoomus Meri-Rastilan, Kivinokan ja Vartiosaaren puolesta

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 274 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Detaljplaneändring för idrottsområde i Stensböle och Jakobacka (nr 12369, inomhuscentrum för skyttesport och agilityhall i Stensböle) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 275 Social- och hälsovårdsväsendet/8

Överföring av social- och hälsovårdsverkets team för foniatri för barn till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 276

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22