Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
11 / 17.05.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 236 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 237 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 238 Kaupunginjohtaja/3

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan Energian irtautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vantaan Energian lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Kaupunginjohtaja/5

Johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutus kirjanpidon rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Kaupunginjohtaja/6

Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Kaupunginjohtaja/7

Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteiden päivittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Sofiankatu 4:n kiinteistön muutoksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kiinteistökaupan esisopimus ja tonttien myynti YIT Rakennus Oy:lle (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14) (pdf) (html)

Liite 1

Esisopimusluonnos Töölöntullinkatu 4-6

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Keski-Pasilan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yhteistyösopimukset kaupungin sekä Senaatti-kiinteistöjen ja liikenneviraston kesken (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12360) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 236 Ordföranden/2

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 237 Ordföranden/1

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 238 Stadsdirektören/3

Förtroendevaldas ekonomiska förmåner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 239 Stadsdirektören/4

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om lösgöring av Vanda Energi från Fennovoimas kärnkraftsprojekt (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Vantaan Energian lausunto

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 240 Stadsdirektören/5

Inverkan av reformen av ledarskapssystemet på stadgarna för bokföringsmässiga fonder och donationsfonder (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Stadsdirektören/6

Uppdatering av koncerndirektivet i anslutning till förnyandet av ledarskapssystemet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Stadsdirektören/7

Uppdatering av Helsingfors stads grunder för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Högre maximipris i projektplanen för ändrings- och ombyggnadsarbeten i fastigheten vid Sofiegatan 4 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Föravtal om ett fastighetsköp och försäljning av tomter till YIT Byggnads Ab (Mejlans, Tölö tull, tomterna 15520/8 och 15520/14) (pdf) (html)

Bilaga 1

Esisopimusluonnos Töölöntullinkatu 4-6

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Samarbetsavtal med Senatfastigheter och Trafikverket för planering och byggande av Mellersta Böle (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Trafikplan för bangårdskvarteren i Mellersta Böle (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 248 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplan och detaljplaneändring för bangårdskvarteren i Mellersta Böle (nr 12360) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 249

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10