Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
15 / 14.09.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 224 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 225 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 226 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 227 Kaupunginjohtaja/4

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Kaupunginjohtaja/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Kaupunginjohtaja/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Kaupunginjohtaja/7

Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle vuokrattavan tontin vuokrausperusteet (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45165/3) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kampin tontin 80/36 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12365, Kalevankatu 57) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Sosiaali- ja terveystoimi/11

Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 224 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 225 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 226 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 227 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i utbildningsnämnden och dess finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 228 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 229 Stadsdirektören/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 230 Stadsdirektören/7

Överskridning och överföring av anslag i 2016 års budget (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 231 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Projektplan för en byggnad för Jätkäsaaren peruskoulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 232 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Arrendegrunder för tomten 45165/3 avsedd att utarrenderas till Fastighets Ab Kvarnbäckens campus (Botby, Kvarnbäcken) (pdf) (html)

Bilaga 1

Hakemus

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 233 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för tomten 80/36 och parkområde i Kampen (nr 12365, Kalevagatan 57) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 234 Social- och hälsovårdsväsendet/11

Uppföljning av utfallet inom barn- och ungdomspsykiatriska tjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 235

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10