Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
17 / 06.10.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 284 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 285 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 286 Asia/3

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Asia/4

Haagan Laurinmäenkuja 3 ja Sentnerikuja 2 ja 4 asemakaavan muuttaminen (nro 12670) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 8 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Asia/5

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12571) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Asia/6

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 284 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 285 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 286 Ärende/3

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 287 Ärende/4

Detaljplaneändring för Larsbackagränd 3 och Centnergränden 2 och 4 i Haga (nr 12670) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 7 p, MyndOffL (621/1999) 24.1 § 8 p)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 288 Ärende/5

Detaljplaneändring för östra delen av Havsrastböle (nr 12571) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 289 Ärende/6

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22