Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
02 / 03.02.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 16 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 17 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 18 Asia/3

Hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen toimivalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/4

Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/5

Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle (Iso Roobertinkatu 23) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päiväkotiluonnos 2020-03-17

Liite 3

Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja toimistorakennuksen korttelialueen tontille (Meilahti, tontti 15520/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/7

Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12638) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/8

Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen (nro 12570) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 16 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 17 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 18 Ärende/3

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för det organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 19 Ärende/4

Principbeslut om omorganisering av hamnfunktionerna samt utgångsläget för markanvändningen i hamnområdena i Södra och Västra hamnen och på Skatudden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 20 Ärende/5

Hyrning av lokaler för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen inom fostrans- och utbildningssektorn (Stora Robertsgatan 23) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Päiväkotiluonnos 2020-03-17

Bilaga 3

Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21 Ärende/6

Arrendeprinciper för en tomt i ett kvartersområde för bostadshus och affärs- och kontorsbyggnader (Mejlans, tomten 15520/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 22 Ärende/7

Detaljplaneändring för Köpingsvägen 9-11 (nr 12638) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 23 Ärende/8

Detaljplan och detaljplaneändring för västra Havsrastböle (nr 12570) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 24

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22