Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
05 / 13.03.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 91 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 92 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 93 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 94 Asia/4

Helsingin kaupungin tilintarkastajan valitseminen tilikausille 2019-2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Asia/5

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätös 5.12.2018 , Helsingin käräjäoikeus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/8

Vuoden 2018 talousarvion toteutumaton sitova toiminnallinen tavoite (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/9

Vuoden 2018 talousarvion tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/10

Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen Helsingin kaupungin osalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/11

Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/12

Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelman liitteet 1 - 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/13

Vuosaaren lukion uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vuosaaren lukio Hankesuunnitelman liitteet 24.1.2019

Liite 3

Vuosaaren lukio Laatuarviointi

Liite 4

Vuosaaren lukio kokonaistaloudellinen arviointi

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/14

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen suunnitellulle asuin-, liike- ja toimistorakennustontille (Meilahti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Asia/15

Patterimäen asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12477) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 91 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 92 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 93 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 94 Ärende/4

Val av revisor för Helsingfors stad för räkenskapsperioderna 2019–2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 95 Ärende/5

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 96 Ärende/6

Val av ledamot och ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 97 Ärende/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Päätös 5.12.2018 , Helsingin käräjäoikeus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 98 Ärende/8

Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2018 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 99 Ärende/9

Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2018 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Ärende/10

Höjning av maximipriset i projektplanen för Jokerbanan för Helsingfors stads del (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Ärende/11

Projektplan för en depå för Jokerbanan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Ärende/12

Projektplan för utbyggnad och ombyggnad av Mäkelänrinteen lukios skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelman liitteet 1 - 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 103 Ärende/13

Projektplan för gymnasiet Vuosaaren lukios nybygge (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Vuosaaren lukio Hankesuunnitelman liitteet 24.1.2019

Bilaga 3

Vuosaaren lukio Laatuarviointi

Bilaga 4

Vuosaaren lukio kokonaistaloudellinen arviointi

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 104 Ärende/14

Arrendeprinciper för en planerad tomt för en bostads-, affärs- och kontorsbyggnad i Mejlans (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 105 Ärende/15

Detaljplan och detaljplaneändring för Batteribacken (nr 12477) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 106

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22