Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
18 / 24.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 316 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 317 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 318 Asia/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 21.9.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 24.9.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/6

Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2018 väliseltä ajalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/7

Osto-oikeuden lisääminen tontin pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen (Meilahti, Zaidankatu, tontti 15643/1) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Asia/8

Vuokrausperusteiden määrittäminen eräille tonteille (Malmi ja Viikki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Asia/9

Vuosaaren Retkeilijänkatu 11-15 asemakaavan muuttaminen (nro 12509) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Asia/10

Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Asia/11

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.2017 - 30.6.2018 väliseltä ajalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327 Asia/12

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kaupungin tilojen vuokraamisen kieltämiseksi rasistisille yhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 328 Asia/13

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Asia/14

Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan kuljettajien työoloista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Asia/15

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lauttasaaren liikuntapuistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asia/16

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite tilojen avaamisesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Asia/17

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Asia/18

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamiseksi Puistolan Suuntimopuistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Asia/19

Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Asia/20

Valtuutettu Tapio Klemetin aloite hiihtokauden pidentämiseksi Paloheinässä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Asia/21

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Asia/22

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite psykososiaalisen tuen vahvistamisesta elämän loppuvaiheen hoidossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 338 Asia/23

Valtuutettu Kati Juvan aloite valvotuista huumeidenkäyttötiloista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 339 Asia/24

Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Asia/25

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapausoppaasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Asia/26

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapioista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 316 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 317 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 318 Ärende/3

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 21.9.2018

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 319 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 320 Ärende/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 24.9.2018

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 321 Ärende/6

Initiativ från ungdomar under perioden 1.1–30.6.2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 322 Ärende/7

Infogande av köpoption i långvarigt arrendeavtal för en tomt (Mejlans, Zaidagatan, tomten 15643/1) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 323 Ärende/8

Arrendegrunder för vissa tomter (Malm och Vik) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 324 Ärende/9

Detaljplaneändring för Vandrargatan 11–15 i Nordsjö (nr 12509) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 325 Ärende/10

Gemensam generalplan för Östersundom (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 326 Ärende/11

Initiativ från kommuninvånare under perioden 1.1.2017–30.6.2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 327 Ärende/12

Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om förbud mot uthyrning av stadens lokaler till rasistiska organisationer (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 328 Ärende/13

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av trivseln på Parkstads station (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 329 Ärende/14

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om störningarna i metrotrafiken och metroförarnas arbetsförhållanden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 330 Ärende/15

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en konstisbana till Drumsö idrottspark (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 331 Ärende/16

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om öppnande av lokaler för kvällsklubbar för skiftarbetande ensamförsörjares barn (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 332 Ärende/17

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en näridrottsplats till Parkstads idrottspark (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 333 Ärende/18

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en simhall av typ friluftsbad till Pejlingsparken i Parkstad (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 334 Ärende/19

Den av ledamoten Pilvi Torsti väckta motionen om ibruktagandet av principen om närskola vid daghemsbeslut (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 335 Ärende/20

Den av ledamoten Tapio Klemetti väckta motionen om förlängning av skidsäsongen i Svedängen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 336 Ärende/21

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om graffiti- och muralkonst på bullerskärmen mellan Hertonäs och Igelkottsvägen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 337 Ärende/22

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om starkare psykosocialt stöd i vården vid livets slutskede (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 338 Ärende/23

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om övervakade narkotikarum (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 339 Ärende/24

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om tryggande av Heikki Hurstis mathjälp i fortsättningen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 340 Ärende/25

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om en valfrihetsguide för social- och hälsovården (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 341 Ärende/26

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om kortterapier inom primärvården och den psykiatriska öppenvården (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 342

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10