Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
13 / 20.06.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 199 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 200 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 201 Asia/3

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Asia/4

Vuoden 2017 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Asia/5

Helsingin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Asia/6

Kaupunginhallituksen varajäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 28.5.2018

Liite 2

Eronpyyntö 29.5.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/8

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/9

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/10

Kluuvin Wuorion talon (Unioninkatu 30) asemakaavan muutos nro 12376 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Asia/11

Jätkäsaaren alueen (Panamanranta) asemakaavan muutos nro 12447 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Osa päätöshistoriaa

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 199 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 200 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 201 Ärende/3

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 202 Ärende/4

Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2017 och ansvarsfrihet för året 2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 203 Ärende/5

Helsingfors stads bokslut för år 2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 204 Ärende/6

Val av ersättare i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 28.5.2018

Bilaga 2

Eronpyyntö 29.5.2018

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 205 Ärende/7

Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 206 Ärende/8

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 207 Ärende/9

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 208 Ärende/10

Detaljplaneändring nr 12376 för Wuorios hus i Gloet (Unionsgatan 30) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 209 Ärende/11

Detaljplaneändring för Panamastranden i Busholmen (nr 12447) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Osa päätöshistoriaa

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 210

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22