Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
13 / 21.06.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 287 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 288 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 289 Asia/3

Vuoden 2016 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Asia/4

Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 291 Asia/5

Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset Helsingin kaupungin vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Asia/6

Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Asia/7

Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Asia/8

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Asia/9

Vuosaaren Neitsytsaarentie 2 - 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12429, tontit 54053/1-3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 287 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 288 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 289 Ärende/3

Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2016 och ansvarsfrihet för året 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 290 Ärende/4

Helsingfors stads bokslut för år 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 291 Ärende/5

Ändringar i Helsingfors stads budget för år 2017 föranledda av övergången till en sektororganisation för tiden 1.6–31.12.2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 292 Ärende/6

Val av ledamöter i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 293 Ärende/7

Val av gode män för fastighetsförrättningar för mandattiden som börjar år 2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 294 Ärende/8

Val av nämndemän vid tingsrätten för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 295 Ärende/9

Detaljplaneändring för Jungfruholmsvägen 2–8 i Nordsjö (nr 12429, tomterna 54053/1–3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 296

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22