Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
20 / 02.12.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 326 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 327 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 328 Kaupunginjohtaja/3

Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Kaupunginjohtaja/4

Liikuntalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Kaupunginjohtaja/5

Lainan myöntäminen Helsinki Allas Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allas-hankkeen esittely 2015

Liite 3

Allas-hankkeen rahoitussuunnitelma (23.10.2015)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Kaupunginjohtaja/6

Takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle (pdf) (html)

Liite 1

Oy Apotti Ab - yrityksen rahoituslaskelma

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Kaupunginjohtaja/7

Helen Oy:n kehitysohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Sosiaali- ja terveystoimi/8

Varhaiskasvatuksen yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuen vakinaistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Toukolan, Arabianrannan asuinkerrostalotonttien vuokrausperusteet ja osto-option sisällyttäminen tonttien vuokrasopimuksiin (suunnitellut tontit 23126/11-13, ent. tontti 23126/5) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Vartiokylän korttelin 45136 tontin 1 ja korttelin 45137 sekä liikenne-, katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (Myllypuro, Myllymatkantie 6 ja Myllypurontie 22, nro 12328) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Vartiokylän tonttien 45141/1, 45142/15, 45144/1 ja 45146/4 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (Myllypuro, Yläkiventie 2, 4, 5 ja 8, nro 12327) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337

Kokouksessa jätetty aloite (pdf) (html)§ 326 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 327 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 328 Stadsdirektören/3

Stadens budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 329 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i idrottsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 330 Stadsdirektören/5

Lån till Helsinki Allas Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Allas-hankkeen esittely 2015

Bilaga 3

Allas-hankkeen rahoitussuunnitelma (23.10.2015)

Bilaga 4

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 331 Stadsdirektören/6

Borgen till Oy Apotti Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Oy Apotti Ab - yrityksen rahoituslaskelma

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 332 Stadsdirektören/7

Helen Ab:s utvecklingsprogram (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 333 Social- och hälsovårdsväsendet/8

Permanent startstöd för privat dagvård inom den småbarnspedagogiska verksamheten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 334 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Arrendegrunder för tomter för flervåningshus i Arabiastranden i Majstad och inkluderande av en köpoption i arrendeavtalen för tomterna (planerade tomterna 23126/11-13, f.d. tomten 23126/5) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 335 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för tomten 1 i kvarteret 45136, kvarteret 45137 och trafik-, gatu- och parkområden i Botby (Kvarnbäcken, Kvarnfärdsvägen 6 och Kvarnbäcksvägen 22, nr 12328) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 336 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för tomterna 45141/1, 45142/15, 45144/1 och 45146/4 och park- och gatuområden i Botby (Kvarnbäcken, Ovanstensvägen 2, 4, 5 och 8, nr 12327) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 337

Motion inlämnad vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22