Suoraan sisältöön

valtuustoaloite-erityisoppilaiden-koulukuljetuksista

07.10.2015 Nuutti Hyttisen ym. valtuustoaloite kahdessa eri osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista

Perusopetuslain (628/1998) 32 § 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 19.12.2003/ 1 139, mukaan
perusopetsta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen silloin. kun oppilaan koulumatka, oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi. rasittavaksi tai vaaralliseksi. Tällainen muu olosuhde voi aiheutua esimerkiksi
tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä tai muusta vastaavasta tilasta.

Helsingin opetusvirasto on ottanut linjan, jonka mukaan tilanteessa, jossa lapsen vanhemmat asuvat erillään ja lapsi oleskelee esimerkiksi vuoroviikoin sen vanhemman luona, jonka luona hän ei ole kirjoilla, lapselle ei järjestetä etävanhemman luota kuljetusta kouluun. Tämä asettaa eroperheiden lapset heikompaan asemaan verrattuna niihin lapsiin, joiden vanhemmat asuvat yhdessä, koska kaupunki järjestää koulukuljetuksen vain toi sen vanhemmista luota. Tämä siitä huolimatta, että tilanteessa, jossa lapsen vanhemmat asuisivat yhdessä, lapsi olisi oikeutettu koulukuljetuksiin koko ajan. Riippuen lapsen etävanhemman tilanteesta lapsi voi päästä kouluun etävanhemman kuljettamana tai joutua kulkemaan kouluun omin avuin.

Erityislapsella erityistuen tarve ei kuitenkaan poistu vuoroviikoin vain sillä perusteella. että hän oleskelee etävanhemman luona. Ongelma on järjestelmässä, joka ei mahdollista lapsen olemista kirjoilla molempien vanhempien osoitteissa. Tilanne, jossa esim erkiksi pieni ekaluokkalainen erityisoppilas, joka olisi muuten oikeutettu koulukuljetuksiin, joutuu etävanhempansa luona ollessaan vuoroviikoin yksin liikenteeseen, on kohtuuton.. Lasta ei tulisi rangaista yhteiskunnan taholta siksi, että hänen vanhempansa ovat eronneet, vaan hänelle tulisi turvata hänelle kuuluva tuki koulukuljetusten muodossa vanhempien asumisrnuodosta
riippumatta.

Me allekirjoittaneet valtuutetiu esitiimme, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin , jotta
koulukuljetuksiin  oikeutetuille erityislapsille, jotka  asuvat  osan ajasta toisen vanhemman  luona, järjestettäi siin koulukuljetus myös etävanhemman  luota.

Nuutti Hyttinen05.12.2019 19:50