Suoraan sisältöön

valtuustoaloite-aurinkokerainten-luvanvaraisuudesta

11.11.2015 Kaarin Taipaleen ym. valtuustoaloite aurinkokeräinten luvanvaraisuudesta ja siitä tiedottamisesta

Helsingin energiantuotannossa kasvatetaan hajautettuun järjestelmään perustuvaa, uusiutuvien ja paikallisten energialähteiden osuutta. Tätä tukee myös aurinkokeräinten hankintakustannusten alentuminen ja asennusten suhteellinen helppous.

Yksi este aurinkoenergian laajemmalle käyttöönotolle Helsingissä saattaa olla, että monet,jotka harkitsevat aurinkopaneelien hankkimista, pelkäävät lupabyrokratiaa.

Helsingin rakennusvalvonnan sivuilla on ohje Aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun ja jäähdytys­ laitteen ulkoyksikön asentaminen (lokakuu 2014), jossa todetaan mm. seuraavat periaatteet:

"Tämän ohjeen mukaisesti asennettuna aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun tai jäähdytys­ laitteen ulkoyksikön asentaminen rakennukseen ei vaadi toimenpidelupaa rakennusvalvonta ­ virastosta.Aurinkokeräimen,ilmalämpöpumpun tai jäähdytysla itteen ulkoyksikön asentamiseen tulee aina olla kiinteistön omistajan tai haltijan lupa.

Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, on rakentamisessa noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä. Suojelluissa rakennuksissa tulee ottaa huomioon rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset.

Hankkeeseen ryhtyvä vastaa myös rakenteiden turvall isuuteen ja terveellisyyteen sekä teknisiin ominaisuuksiin liittyvistä seikoista. Asennus on suunniteltava rakennuksen luonteeseen ja kaupunkikuvaan soveltuvaksi.

Sijoitettaessa aurinkokeräimiä suojellun kiinteistön katolle tai kaupunkikuvallisesti näkyvään paikkaan käsitellään hanke kaupunkikuvallisena lausuntoasiana. Kaupunkikuvallisen lausuntoasian käsittelyn yhteydessä kuullaan tarvittaessa ne naapurit, joiden näkymiin aurinkokeräimet  sijoittuvat. Hakija voi kuulla itse naapurit tai kuuleminen voidaan jättää viranomaisen hoidettavaksi. Vaikka lupaa tai lausuntoa ei haetakaan,tulee hakijan kuulla naapurit, jos hankkeella on vaikutusta naapurin etuun."

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helen, Heka ja asianomaiset hallintokunnat, (mm.rakvv, ksv, hkr, kivi, kaupunginmuseo ja Att) selkeyttävät, yhtenäistävät ja tehostavat kiinteistönomistajille, rakennuttajille ja rakentajille suunnattua, aurinkokeräinten asennusta koskevaa tiedotusta myös luvanvaraisuuden näkökulmasta.

Kaarin Taipale05.12.2019 20:01