Suoraan sisältöön

talousarvioaloite-palvelujen-alueellisen-saatavuuden-vahvistamisesta

11.03.2015 Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite palvelujen alueellisen kattavuuden ja saatavuuden vahvistamisesta asukkaiden tarpeiden mukaisiksi

Kuluvan vuoden alusta tuli voimaan nk. vanhuspalvelulain velvoite määrätä kullekin asiakkaalle vastuutyöntekijä ja samalla varmistaa asiakkaan tarvitsemien kiireellisten palvelujen järjestämi nen viivytyksettä ja  muiden palvelujen viimeistään 90 päivässä .Tämä edellyttää kotihoidon palvelujen ja resurssien lisäämistä. Vanhusten pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen hoitopaikkoja ei vähennetä suunnittelukaudella vaan niitä lisätään. Samalla osoitetaan lisäresursseja Stadin ikäohjelman ja YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen .

Sosiaalihuoltolaki velvoittaa tämän vuoden alusta lukien järjestämään lapsiperheiden kotipalvelun matalalla kynnyksellä, jottei perheiden tilanne kriisiydy ja jouduta turvautumaan raskaampiin lastensuojelun palveluihin.

1.4.2015 tulee voimaan täysin uudistettu sosiaalihuoltolaki,joka velvoittaa kuntaa järjestämään lain 11

§:ssä tarkoitetuissa tuen tarpeissa välttämättömät kiireelliset ja kiireettömät palvelut lain 12 -29 §:n mukaisina palveluina. Lastensuojelul ain kiireellisen sijoituksen tiukennus tulee voimaan vuoden 2016 alusta lukien. Laajan työttömyyden myötä on myös toimeentulotuen tarve kasvanut.

Nämä muutokset edellyttävät nopeaa ja  asiakaslähtöistä toimintaa sosiaali- ja terveysvirastolta. Palvelusuunnitelmi en ja  niissä kirjattujen palvelujen järjestämi seksi määräaikojen puitteissa tulee lisätä kymmenen miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018.

Samalla esitämme,että valmistellaan ns. aktiivipassin käyttöönotto esimerkiksi uuden HSL-matkakortin yhteydessä pienituloisille myönnettävänä mahdollisuutena maksuttomiin palveluihin mm. Helsingin joukkol iikenteessä, uimahalleissa ja kulttuuritapahtumissa. Lisäksi palautetaan maksuton HSL-matkakortti kuljetuspalveluun oikeutetuille vammaisille ja vanhuksille .

Terveydenhuoltolaki puolestaan edellyttää kiireettömien terveyspalvelujen järjestämistä määräajassa ja katkeamattomien hoitoketjujen turvaamista  yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Terveyden eriarvoistuminen ehkäisemiseksi ja  hoitotakuun toteuttamiseksi Helsingissä on turvattava perusterveydenhuollon, hammashoidon ja  mielenterveystyön  palvelujen järjestämi nen lähipalvelup eriaatteella kaupungin omana toimintana siten, että sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudessa turvataan asiakaspalvelun saatavuus asuinalueilla kaikkialla kaupungissa. Tavoitteena on asukkaiden terveyserojen vähentäminen ja syrjäytymisen estäminen ottaen huomioon 2015 voimaan astuneen  uuden sosiaalihuoltolain ja päivystysasetuksen vaatimukset.

Hoitotakuun tarkoittaman kiireettömän hoidon pääsyn määräaikojen toteuttamiseksi lisätään sosiaali- ja terveyspalvelujen raamiin kymmenen miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018. Tämä koskee myös päihde- ja rnielenterveyspalveluun  pääsyä eri ikäryhmissä, erityisesti lasten ja nuorten tarpeita.

Tämä edellyttää sitä, että terveysasema-, hammashoitola- ja mielenterveys- päihde ja sosiaalipalvelujen toimipisteverkkoa ei karsita vaan vahvistetaan palvelujen alueellista kattavuutta ja saatavuutta asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Tilojen vähentämissuunnitel ma perutaan,jolloi n palveluverkkosuunnitelma ja talonrakennushankkeiden  rakentamisohjelma vuosiksi 2016-2025 tarkistetaan asukasmäärän ja palvelutarpeiden kasvua vastaavasti etupainotteiseksi.

Yrjö Hakanen05.12.2019 19:56