Suoraan sisältöön

aloite-klaneettitien-pysakista

28.01.2015 Pia Pakarisen ym. aloite pilottitutkimuksen käynnistämisestä mahasyövän riskin seulomiseksi

Helsinkiläisillä yrityksillä on maailmanluokan osaamista ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Helsingin kannattaisi profiloitua ennaltaehkäisevän terveydenhuollon pääkaupungiksi. Tästä voisi syntyä useita positiivisia kerrannaisvaikutuksia helsinkiläisille ja koko maalle. Kokonainen vientiklusteri on mahdollista polkaista käyntiin tämän teeman ympärille. Keihäänkärjeksi kannattaa nostaa esiin mahasyövän riskin seulonta,koska siinä Helsinki on teknologisesti muuta maailmaa edellä - mutta ei tällä hetkellä itse käytä omia mahdollisuuksiaan.

Maha laukun syöpä on edelleen maailmanlaajuisesti yksi yleisimpiä syöpätauteja ja syöpäkuolleisuuden aiheuttajia; noin miljoona uutta tapausta ja 736.000 vuosittaista syöpä kuolemaa. Suomessa haasteeksi on muodostunut se, että mahasyöpä todetaan usein liian myöhäisessä vaiheessa, jolloin potilaan hoitoennuste on huono. Esimerkiksi Japanissa tilanne on toinen, koska siellä mahasyövän riskitekijät seulotaan.

Itä-Helsingissä toimivan Bioteknologiayhtiö Biohit Oyj:n pitkäjänteiseen tutkimukseen ja innovaatioihin perustuvalla verinäytteestä tehtävä llä GastroPanel-biomerkkiainetutkimuksella ollaan alalla maailman huipulla.

Aikana, jolloin terveyden huollon säästöt ovat kaikkea toimintaa säätelevä ohjenuora, on mahdollista saavuttaa mittavat säästöt ryhtymällä seulomaan mahasyövän riskiryhmiä yksinkertaisen GastroPanel -veritestin avulla. Säästöjä syntyy ja inhimillistä hätää vähentyy myös sillä, että GastroPanel voi korvata HP­ infektion ja vatsavaivojen diagnostiikassa käytetyt vanhanaikaiset testit.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Helsinki käynnistää 500 potilaan pilottitutkimuksen mahasyövän riskin seulomiseksi ja tämän jälkeen tekee taloudellisten kriteerien perusteella päätöksen mahasyövän riskin seulonnan käynnistämiseksi GastroPanel-testillä. Tämän seulonnan tuloksista selviää mahasyövän riskin lisäksi ruokatorven syövän riski samoin kuin B-12 vitamiinin,kalsiumin, magnesiumin, sinkin ja raudan imeytymishäiriön riski. Seulonta paljastaa myös, onko tutkittavalla korkea haponeritys sekä onko atrofisen gastriitin vuoksi tarve mahalaukun tähystystutkimukselle.  Mainittakoon,että useimmiten ilman oireita kehittyvä B-12 vitamiinivaje voiaiheuttaa mm. masennusta, muistihä iriöitä ja Alzheimerin tautia. Kalsiumin imeytymisvaje lisää osteoporoosin ja luumurtumien riskiä.  (tarkempia tietoja liitteessä)

Pia Pakarinen

 LIITE

Mahasyövän kehittymisessä keskeinen riskitekijä on mahalaukun Helicobacter pylori (HP) -infektio sekä sen tai autoimmuunitaudin aiheuttama mahalaukun limakalvon surkastuma, atrofinen gastriitti (AG). Tutkimusten mukaa n HP-infektiota esiintyy edelleen runsaasti etenkin vanhemmissa ikäryhmissä; yli 60-vuotiaista lähes 40%:11a ja yli 70- vuotiaista jo yli 50%:11a (1). Kymmenen vuotta sitten julkaistussa suomalaisessa sairaala-aineistossa (n=403 ;keski-ikä 57 .6v; vaihteluväli 19-89v), HP-infektion esiintyminen vaihteli alueittain, ja oli jostain syystä kaikkein korkein Tampereella (43.9%)(1). Koska HP-infektiota ei kuitenkaan aktiivisesti vatsavaivaisilta etsitä, voi luku nuoremmassakin väestönosassa olla oletettua suurempi.

Keskivaikeaa tai vaikeaa AG:ia esiintyy noin 2,5-10%:11a yli 50-vuotiaista oireettomista suomalaisista. Onnistuneen HP:n häätöhoidon jälkeen vasta-aineet ja tulehdusreaktio häviävät muutamassa kuukaudessa, ja mahalaukun toiminta alkaa normalisoitua ainakin osalla potilaista.

Bioteknologiayhtiö Biohit Oyj:n pitkäjänteiseen tutkimukseen ja  innovaatioihin  perustuvalla verinäytteestä tehtävällä GastroPanel-biomerkk iainetutkimuksella (Pepsinogeeni 1, pepsinogeeni 11, gastriini-17 ja HP-vasta-aineet) todetaan luotettavasti HP-infektio ja  atrofinen  gastriitti sekä  niihin  liittyviä riskitiloja.

Kansainvälinen Helicobacter Pylori Study Group totesi Maastricht IV konsensuskokouksesta laatimassaan suosituksessa huhtikuussa 2012, että verinäytteen biomerkkiainetestit ovat luotettava tapa todeta ja seuloa mahalaukun sairauksia ja niiden riskitiloja. Tutkijat suosittelevat biomerkkiainetestejä vatsavaivoista kärsivien potilaiden HP-infektion ja erityisesti AG:n aiheuttaman hapottoman mahan toteamiseen ja seurantaan sekä oireettomien seulontaan (2). Samoihin suosituksiin päätyivät myös Kansainvälisen Terve maha-organisaatio n (HSI, Healthy Stomach lnitiative; www .hsinitiative.org) 16 asiantuntijaa 12 eri maasta,joiden mukaan biomerkkiainetestit soveltuvat sekä oireettoman että vatsavaivoista kärsivän potilaan seulontaan AG:n aiheuttaman kohonneen
syöpäriskin toteamiseksi (3) .

Aikana, jolloin terveydenhuollon säästöt ovat kaikkea toimintaa säätelevä ohjenuora, on mahdollista saavuttaa mittavat säästöt ryhtymällä seulomaan mahasyövän riskiryhmiä yksinkertaisen Gastro Panel -veritestin avulla. Säästöjä syntyy ja inhimillistä hätää vähentyy myös sillä,että GastroPanel voi korvata HP-infektion ja vatsavaivojen
diagnostiikassa käytetyt vanhanaikaiset testit (13C-ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti), jotka eivät löydä atrofista gastriittia ja siitä johtuvia riskejä ja jotka tämän lisäksi voivat antaa runsaasti vääriä negatiivisia HP-tuloksia j uuri silloin kun HP-infektion oikea diagnoosi olisi tarpeen mm. mahasyövän riskin varhaiseen toteamiseen (4,5).

Aloitt eessa ehdotetaan, että Helsinki käynnistää 500 potilaan pilottitutkimuksen mahasyövän riskin seulomiseksi ja tämän jälkeen tekee taloudellisten kriteerien perusteella päätöksen mahasyövän riskin seulon nan käynnistäm iseksi GastroP anel testillä. Tämän seulonnan t uloksista selviää mahasyövän riskin lisäksi ruokatorven syövän riski samoin kuin B-12 -vitamiinin, kalsiumin, magnesiumin, sinkin ja raudan imeytymishäiriön riski. Seulonta paljastaa myös on ko tutkittava lla korkea haponeritys sekä onko atrofisen gastriitin vuoksi tarve mahalaukun tähystystutkimukselle.
Mainittakoon, että useimmiten ilman oireita kehittyvä B-12 vitamiin ivaje voi aiheuttaa mm. masennusta,
muistihäiriöitä ja Alzheimerin ta utia. Kalsiumin imeytymisvaje lisää osteoporoosin ja luumurtumien riskiä (5).

Lähteet

l.Väänänen H,Vauhkonen M, Helske T,y m. Non-endoscopic diagnosis of atrophic gastr itis with a blood test. Correlation betw een gastric histology and serum levels of gastrin-17 and pepsinogen 1: a multicentre study. Eur J Gastroenterol Hepatol 2003;15:885-891.

2. Malfertheiner P, Megra ud F, O'Morain CA, Atherton J,Ax on AT, Bazzoli F,Gensini GF, Gisbert J P, Graham DY, Rokkas T,El-Omar EM and Kuipers EJ: European  Helicobacter  Study Group. Management of  Helicobacter  pylori infection--the  Maastricht IV/  Florence  Consensus  Report.Gut 61: 646- 664,  2012.

3. Agreus L, Kuipers EJ, Kupcinskas L, Malf ertheiner P, Di Mario F, Leja M, MahachaiV,Ya ron N,v an Oije n M,Perez Perez G, Rugge M,Ronkainen J, Sa laspuro M,Sipponen P, Sugano K,Sung J.Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis w ith stomach-specific plasma biomarkers.
Scand    J     Gastroenterol2012;47:136-147.

4. Kokkola A .,Rautelin H,Puolakkainen P, Sipponen P, Färkkilä M,Kosunen TU. Diagnosisiof Helicobacte r pylori infection in Patients with Atrophic Gastritis: Comparison of Histology,13C Urea Breath Test, and serology. Scand J Gastroenterol 2000;25 :138-141.

S.www.biohit.fi/ Sijoittajat / Pörssi-ja lehdistötiedotteet : 12.12.2014 Biohit ja Doctagon y hteistyöhön, katso Liitteet : Lisätietoa.05.12.2019 19:53