Suoraan sisältöön

aloite-elakeyksikko-husiin

25.02.2015 Ilkka Taipaleen aloite eläkeyksikön siirtämisestä sosiaali- ja terveysvirastosta HUS:n alaisuuteen

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolla on ollut kymmenisen vuotta ns. Eläkeprojekti, jonka avulla on tutkittu pitkäaikaistyöttömien ja työvoiman ulkopuolella, pelkän toimeentulotuen varassa olevien työkyvyttömäksi arvioitujen henkilöiden eläke -edellytyksiä. Projektin kautta on päässyt työkyvytt6myyseläkkeelle jo yli 3000 henkilöä, kun tutkittuja on ollut ehken kaksinkertainen määrä.

Tämä ns ELMA-projekti luotiin eduskunnan toimesta vuonna 2001. Koko maassa eläkkeelle on päässyt yli 20 000 henkilöä. Eräissä kunnissa eläkkeelle on päässyt yli prosentti väestöstä. Esimerkiksi Porissa yli tuhat henkilöä 70 000 asukkaasta. Prosentti koko maan väestöstä olisi yli 50 000 henkilöä

Pulmana on ollut, että projektia ei ole organisoitu valtakunnallisesti eikä alueellisesti, joten sitä ei ole toteutettu kaikissa kunnissa, vaan on ollut riippuvainen yksittäisten sosiaalijohtajien tai työvoimat oimistojen johtajien mielipiteistä tai aktiivisuudesta. Nyt työvoimatoimistot ja työvoiman palvelukeskukset ovat lopettaneet selvittelyt ja siirtäneet vastuun terveyskeskuksille ja sosiaalitoimistoille, joilla ei ole aina taitoa hankkeen toteuttamiseen. Työttömien terveystarkastukset eivät riitä.

Nyt työmarkkinatuen maksaminen siirtyi vuoden 2015 alusta kuntien kokonaan maksettavaksi. Tällöin kysyntä eläke-edellytysten selvittelyyn kasvaa voimakkaasti.

Myös pää kaupunkiseudulla ja Uudenmaan kunnissa selvittelyitä tehdään kovin vaihtelevasti, jos lainkaan. Vantaan kaupunki on mattimyöhäsenä osta maan Helsingin eläkeyksikön palveluksia.

Terveyden eriarvoisuuden poistamisessa sosiaalipoliittiset toimet ovat keskeisiä. Eläke-edellytysten selvittely kuuluu näihin.

Esitänkin, että Helsingin kaupunki pyrkisi siirtämään eläkeyksikön HUS:n alaisuuteen, jolloin se voitaisiin laajentaa koko HUS:n alueelle järjestelmällisesti. HUS:lla on yleislääketieteen laitos, neuropsykiatrinen ja päihdelääketieteellinen linja psykiatriassa, aivo-vamma ja kuntoutusyksiköt sekä rtg- ja laboratoriokapasiteetti. ELMA-selvittelyt eivät ole kuitenkaan luonteeltaan vain kliinisiä, vaan sosiaalilääketieteellisiä. Ne voidaan tehdä vain yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Eli kunnissa tehtäisiin peruskartoitus ja haastattelut ja koettaisiin potilaan asiakirjat. Selvitystyötä tekevät lääkärit ja neuropsykologit kiertäisivät sitten kunnissa tekemä ssä näitä selvittelyitä. Kunnat järjestävät myös tarpeelliset työkokeilut, kuntouttavan työtoiminnan tai suojatyön jaksot.

Alueellinen järjestely takaisi myös lääkäreiden ja muun henkilökunnan koulutuksen monimutkaisten eläke­ edellytysten selvittelyjen tekemiseen, jota nykyinen yksityislääkäreihin nojautuva hajanainen järjestelmä ei tee. Toki HUS voisi edelleen käyttää ostopalveluja.

Kun sosiaali- ja terveystointa integroidaan maassamme ja erikoissairaan hoidon ja perusterveyden huollon yhteyttä lisätään, olisi HUS:n kehittämisenkin kannalta tärkeätä että se ryhtyisi huolehtimaan asiasta.

Helsingin kaupungin eläkeyksiköllä on jo laaja kokemus hankkeesta ja se voisi olla kiteenä toiminnan laajentamisesta koko HUS:n alueelle.

Ilkka Taipale05.12.2019 19:54