Suoraan sisältöön

talousarvioaloite sosiaaliasiamiesten lisaamisesta

24.09.2014 René Hurstin ym. talousarvioaloite sosiaaliasiamiesten määrän lisäämisestä

Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kandella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies.

STM:n asettaman sosiaaliasiamiestoiminnan kehittämisen työryhmän (2008) ehdotuksen mukaan: "Sosiaaliasiamiehen tavoitettavuuden turvaamiseksi, sosiaaliasiamiestä kohden olisi enintään 100 000 asukasta kuntien järjestäessä sosiaaliasiamiestoimintaa.

Tällä hetkellä 600 000 asukkaan Helsingissä toimii yksi sosiaaliasiamies täyspäiväisesti (ma-pe) ja toinen osa-aikaisesti (ma-ke). Sosiaaliasiamiehet ovat tavoitettavissa puhelimitse yhteensä (6) kuusi tuntia viikossa.

Ottaen huomioon, että sosiaaliasiamies on se henkilö, jonka puoleen asiakaan on käännyttävä ollessaan tyytymätön saamaansa kohteluun ja palveluun ( tai sen puutteeseen) , joka voi auttaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, jonka tehtävänä on toimia asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja tiedottaa niistä, sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä, on selvää, ettei nykyinen sosiaaliasiamies- ten määrä tai asiakkaille varattu yhteydenottoaika ole mitenkään riittävä.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. avustaa asiakasta 23§ 1 momentissa tarkoitetussa asiassa
  3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  4. toimia kaikin tavoin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  5. seurata oikeuksien ja asemankehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys kunnanhallitukselle

( Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 24§ )

Lisäksi sosiaaliasiamiehen olemassaolosta tiedottaminen on täysin riittämätöntä. Suuri osa palveluja tarvitsevista on tuskin lainkaan tietoinen tällaisen henkilön olemassa olosta.

Asian näin ollen, aloitteeni on, että sosiaaliasiamiesten lukumäärä saatetaan STM:n asettaman sosiaaliasia- miestoiminnan kehittämisen työryhmän ehdotuksen mukaiseksi.

René Hursti05.12.2019 19:47