Suoraan sisältöön

Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite ruotsinkielisten kotihoitajien palkkaamisesta

12.03.2014 Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite ruotsinkielisten kotihoitajien palkkaamisesta

H:fors stad använder i den svenska äldreomvårdens hemvård i stor utsträckning köptjänster. Köptjänsterna är enligt uppgift 20 % dyrare än stadens egen hemvård och de för med sej risken för upphandling från företag med kopplingar till skatteparadis.

Vi föreslår därför att i budgeten för 2015 reserveras tillräckliga medel för att staden skall kunna anställa minst så många människor inom hemvården med svenska som första språk som motsvarar de nuvarande köptjänsterna.

Ingen nedkörning får ske av de nuvarande köptjänsterna om inte den egna motsvarande tjänsteproduktionen först är säkerställd på minst samma nivå och om inte social- och hälsovårdnämnden har gett sitt samtycke efter att ha hört nämndens svenska sektion.

I dimensioneringen av resurserna för hemvården på svenska måste staden noggrant beakta att svenska klienter bor glest utspridda och att antalet hembesök för en som vårdar på svenska därför vanligen måste vara lägre än i motsvarande finskspråkig vård för att arbetsbördan inte skall bli större och vården sämre på den svenskspråkiga sidan.

I samband med beredningen av detta beslut bör det också framgå hur mycket staden genom denna reform kan förväntas spara.

Thomas Wallgren

 

Helsingin kaupunki käyttää suurelta osin ostopalveluja ruotsinkielisessä vanhustenhoidossa. Ostopalvelujen käytön tiedetään olevan 20 % kalliimpaa kuin kaupungin oma kotihoito, ja niiden käyttö sisältää riskin, että palveluja ostetaan yritykseltä, jolla on kytköksiä veroparatiiseihin.

Ehdotamme, että talousarvioon 2015 varataan tarpeelliset määrärahat, jotta kaupunki voisi palkata vähintään nykyisiä ostopalveluja vastaavan määrän ruotsia ensimmäisenä kielenään puhuvia työntekijöitä kotihoitoon.

Nykyisiä ostopalveluja ei saa ajaa alas, jollei kaupungin omaa vähintään samantasoista palvelutuotantoa ole ensin turvattu, ja jollei sosiaali- ja terveyslautakunta ole antanut hyväksyntäänsä kuultuaan lautakunnan ruotsinkielistä jaostoa.

Mitoittaessaan ruotsinkielisen kotihoidon resursseja kaupungin on tarkasti huomioitava, että ruotsinkieliset asiakkaat asuvat laajalla alueella ja ruotsinkielisiä asiakkaita hoitavan työntekijän kotikäyntien määrän tulee olla pienempi kuin vastaavaa suomenkielistä hoitotyötä tekevän työtekijän, jotta työtaakka ei kasvaisi ja hoito huononisi ruotsinkielisessä hoitotyössä.

Päätöksen valmistelun yhteydessä on myös käytävä ilmi, minkä suuruiset säästöt tämä uudistus toisi kaupungille.05.12.2019 19:36