Suoraan sisältöön

aloite liiallisten toimeentulotukietuuksien myöntämisen estämisestä

15.01.2014 Helena Kantolan ym. aloite liiallisten toimeentulotukietuuksien myöntämisen estämisestä

Helsingissä oli lokakuussa 2013 toimeentulotukea saaneita ulkomaalaisia kotitalouksia lähes 9 000. Toimeentulotukea saaneiden määrän on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja kiihtyvä kasvu on saanut jopa Helsingin kaupungin sosiaaliviraston esittämään muutosten tekemistä ulkomaalaisten sosiaalietuuksia koskevaan lainsäädäntöön. Sen mukaan Suomen toimeentulotukea koskevan lainsäädännön tulisi vastata ulkomaalaisen oleskeluoikeudelle ulkomaalaislaissa säädettyjä edellytyksiä. Sosiaaliturvalainsäädäntöä tulisi tarkistaa siten, että etuuksia käsittelevä sosiaaliviranomainen voi kertoa ulkomaalaisen tilanteesta ulkomaalaislakia valvoville viranomaisille.

Ulkomaalaiselle myönnettävä oikeus toimeentuloetuuksiin voi sinänsä rakentua yhdenmukaisille perusteilla suomalaisen vastaavien oikeuksien kanssa. Ongelmaksi etuuksien myöntäminen muuttuu kuitenkin silloin, kun Suomeen työhön tuleva EU-kansalainen tai ulkomaalainen saa menoihinsa nähden liian pientä palkkaa ja jossa hän hakee toistuvasti apua sosiaalitoimella. Ulkomaalaiselle saatetaan myöntää toimeentuloetuuksia vielä senkin jälkeen, kun Suomessa oleskelun edellytykset eivät toistuvien etuushakemusten vuoksi enää ulkomaalaislain perusteella täyty.

Maahanmuuttoviranomainen taikka poliisi ei saa sosiaaliviranomaisilta tietoa mandollisista liikaa myönnetyistä etuuksista sosiaaliviranomaisia koskevien tietosuojavaatimusten vuoksi. Sosiaalietuuksia on sen vuoksi mandollista maksaa Helsingissä oleskelevalle ulkomaalaiselle enemmän, kuin mihin hänellä ulkomaalaislakiin perustuvan oleskeluoikeuden nojalla on oikeus. Tälle toiminnalle ei ole Helsingin budjettitalouden taikka sosiaalietuuksien oikeudenmukaisen jakamisen osalta perusteita.

Tilanne Helsingissä tulee jatkumaan samanlaisena, mikäli lainsäädäntöön ei tehdä tarvittavia muutoksia.

Edellä olevan perusteella edellytän/edellytämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy aktiiviseen vuoropuheluun valtion kanssa ulkomaalaislain vastaisesti liiallisesta myönnettyjen toimeentuloetuuksien estämiseksi ja tekee vetoomuksen valtioneuvostolle siitä, että sosiaali- ja maahanmuuttoviranomaisten sekä poliisin välinen tiedonvaihto mahdollistetaan lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla.

Helena Kantola05.12.2019 19:44