Suoraan sisältöön

Helena Kantolan ym. aloite päivähoitolasten käytössä olevien tilojen mitoittamisesta

13.11.2013 Helena Kantolan ym. aloite päivähoitolasten käytössä olevien tilojen mitoittamisesta

Helsingin kaupungin varhaiskasvatusviraston järjestöneuvottelukunta sekä viraston työsuojeluvaltuutetut ovat todenneet, että kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen lisäämä 3 miljoonaa euroa ei riitä kattamaan vuoden 2014 lapsimäärän kasvua.

Kumpikin taho on esittänyt huolensa siitä, että säästöistä johtuva päivähoidon toiminnan tehostaminen ei saa merkitä tilojen pienentämistä. Jos lapsille tarkoitettujen tilojen mitoitusta pienennettäisiin nykyisestä, se vaikeuttaisi lasten pedagogista toimintaa, liikkumisen vapautta, yksinoloa ja rauhoittumista. Jo nyt varhaiskasvatustoimintaa joudutaan järjestämään käytävillä ja ahtaissa ryhmätiloissa.

Vuoden 2014 talousarviossa edellytetään, että lasten käytössä olevia tiloja vähennetään 9 neliöstä 8 neliöön lasta kohden. Mitoitus on, paitsi neliömäärän, myös mitoituksen pohjana käytettävän hyötyalan osalta henkilöstön ja lasten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta väärä. Huoneistoalan sijasta mitoitus lasketaan nykyisin hyötyalan mukaan, jolloin laskennassa on mukana portaat ja käytävät. Pedagogista toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista järjestää viimeksi mainituissa paikoissa. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista kuormittaa henkilökuntaa ja lapsia henkisesti jatkuvalta tilojen aikatauluun perustuvalla käytöllä.

Päiväkotien tilojenkäytön tehostamissuunnitelmat ovat vastoin työturvallisuuslain 2 luvun mukaista työnantajan yleistä velvoitetta vastata työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä. Huolellisuusvelvoite koskee myös päivähoidon henkilökunnalle tarkoitettuja tiloja. Henkilökunnan sosiaali-, työ- ja taukotiloja ei voida käyttää lasten toimintaan. Nyt esitetty tilankäytön tehostaminen huonontaisi jo nykyisin tilanahtaudesta kärsivän päivähoidon henkilöstön työkykyä ja työolosuhteita.

Edellä esitettyjen perustelujen nojalla esitän, että Helsingin päivähoidossa lasten käytössä olevat tilat mitoitetaan 9 neliötä lasta kohden huoneistoalan mukaisesti.

Helena Kantola05.12.2019 19:31