Suoraan sisältöön

Sture Gaddin ym. talousarvioaloite maahanmuuttajasuunnittelijan viran perustamisesta

01.02.2012 Sture Gaddin ym. talousarvioaloite maahanmuuttajasuunnittelijan viran perustamisesta

Budgetmotion
om ett nytt anslag på 40 000 euro i budgeten för 2013 för inrättande av en tjänst som invandrarplanerar som koordinerar integration på svenska i Helsingfors med uppgift att stöda de invandrare som som önskar anpassa sig till det finländska samhället och Helsingfors på svenska.

Motivering:
Nästan hälften av invandrarna i Finland finns i Helsingforsregionen. De får hjälp med att anpassa sig i det finska samhället, med språkundervisning, utbildning och annat av Helsingfors stad. Somliga invandrare har först anlänt till en svensk- eller tvåspråkig kommun (de var de första som tog emot) och alltså först lärt sig svenska. Andra har kommit via Sverige eller via svenskspråkiga familjer eller vänner. Senare har de sökt sig till Helsingfors och de behöver nu stöd på svenska för att kunna integreras på svenska. Som känt bor det 34 000 svenskspråkiga i Helsingfors och nästan lika många till i grannkommunerna.

Det finns alltså som vi alla vet en livskraftig svensk minoritetsgrupp i regionen. Det måste därför vara möjligt för invandrare att integrera sig i denna grupp, i synnerhet för dem som redan har grunderna i svenska språket och kontakt med svenska grupper.

De finskspråkiga tjänstemännen har inte de kontakter och språkkunskaper som behövs för att hjälpa till med denna integration. Därför behövs det en särskild invandrarassistent för svensk integration. Tjänsten kunde placeras antingen vid Helsingfors personalcentrals invandrarenhet eller vid Helsingfors stads svenska arbetarinstitut (som erbjuder språkstudier och en svensk social miljö).

Sture Gadd

Originalmotionen (pdf)

 

Talousarvioaloite
Aloite koskee uuden 40 000 euron määrärahan lisäämistä vuoden 2013 talousarvioon maahanmuuttajasuunnittelijan viran perustamista varten. Maahanmuuttajasuunnittelijan tehtävä olisi koordinoida ruotsinkielistä kotoutumista Helsingissä ja tukea niitä maahanmuuttajia, jotka haluavat sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan ja Helsinkiin ruotsin kielellä.

Perustelut:
Lähes puolet Suomessa olevista maahanmuuttajista asuu Helsingin seudulla. He saavat Helsingin kaupungilta apua mm. suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa, kielenopetusta ja muuta koulutusta. Jotkut maahanmuuttajat ovat tulleet ensin ruotsin- tai kaksikieliseen kuntaan (ne olivat ensimmäisiä vastaanottajia), ja he ovat siis ensin oppineet ruotsin kieltä. Toiset ovat tulleet Helsinkiin Ruotsin tai ruotsinkielisten perheiden ja ystävien kautta. Myöhemmin he ovat hakeutuneet Helsinkiin ja tarvitsevat nyt tukea ruotsiksi voidakseen kotoutua ruotsin kielellä. Helsingissä on tiettävästi 34 000 ruotsinkielistä asukasta ja lisäksi lähes yhtä monta naapurikunnissa.

Kuten kaikki tiedämme, on alueella elinvoimainen ruotsinkielinen vähemmistö. Sen vuoksi maahanmuuttajille on oltava mandollista kotoutua tähän ryhmään. Tämä koskee erityisesti niitä, joilla on jo perustaidot ruotsin kielessä ja yhteyksiä ruotsinkielisiin ryhmiin.

Suomenkielisillä virkamiehillä ei ole tarvittavia yhteyksiä eikä sellaista kielitaitoa, joita tarvitaan tällaisessa kotoutumisessa, ja sen vuoksi maahanmuuttajille tarvitaan erityinen avustaja ruotsinkielistä kotoutumista varten. Virka voitaisiin sijoittaa Helsingin henkilöstökeskuksen maahanmuuttajayksikkään tai Helsingin ruotsinkielisen työväenopistoon (joka tarjoaa kieliopintoja ja ruotsinkielisen sosiaalisen ympäristön).

Sture Gadd

Suomennettu aloite (pdf)05.12.2019 18:59