Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
48 / 16.12.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 853 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjantarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 854 Asia/2

Kaupunginvaltuuston 11.12.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 855 Asia/3

V 15.1.2020, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 856 Asia/4

V 15.1.2020, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 14.11.2019


§ 857 Asia/5

V 15.1.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 10.11.2019


§ 858 Asia/6

V 12.2.2020, Valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alueen YVA-menettelystä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 859 Asia/7

Kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arviointi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 860 Asia/8

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston matka Alankomaihin Amsterdamiin ajalla 18.–20.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Alustava ohjelma


§ 861 Asia/9

Helsingin nuorisoneuvoston asettaminen vuosiksi 2020-2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 862 Asia/10

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 863 Asia/11

Helsingin kaupungin tasa-arvohanke (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 864 Asia/12

Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 865 Asia/13

Pakilan ala-asteen sekä päiväkoti Havukan väistötilojen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Pohjapiirrokset 21.10.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 866 Asia/14

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 867 Asia/15

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 868 Asia/16

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Morsianluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 869 Asia/17

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Madeluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 870 Asia/18

Valtuutettu Otto Meren aloite äänestysluettelojaon muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 871 Asia/19

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi yhteistyösopimusmallin soveltamisesta Tapahtumien Tiekartta -työssä kaupunkikulttuuritapahtumien turvaamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 872 Asia/20

Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Avustuskuulutus 5.12.2018

Liite 2

Yhteenveto kaupunginhallituksen yleisavustuksista vuonna 2020

Liite 3

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet

Liite 4

Kaupunginhallitukselle osoitetut avustushakemukset vuodelle 2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 873 Asia/21

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 874 Asia/22

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi biomassan polton ilmastopäästöistä ja kestävyyskriteereiden toteutumisesta raportoimisesta konsernijaostolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 875 Asia/23

Valtuutettu Juhani Strandénin toivomusponsi mahdollisuudesta käyttää todellisia päästöjä ja ympäristövaikutuksia laskettaessa ja raportoitaessa biomassan käyttöä energiatuotannossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 876 Asia/24

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04