Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
45 / 02.12.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 812 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 813 Asia/2

V 11.12.2019, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 24.11.2019


§ 814 Asia/3

V 11.12.2019, Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 815 Asia/4

V 11.12.2019, Pakilan puiston -allianssi hankesuunnitelma (ala-aste, yläaste, päiväkoti ja nuorisotilat) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 816 Asia/5

V 11.12.2019, Päiväkoti Capellan puistotie 27 hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 817 Asia/6

V 11.12.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 11.11.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 818 Asia/7

V 11.12.2019, Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Väinölän perusparannuksen hankesuunnitelma 11.7.2019

Liite 2

Väinölän hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 819 Asia/8

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 820 Asia/9

Pääomalainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 821 Asia/10

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon hankkeille (pdf) (html)

Liite 1

ATP päätös eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen


§ 822 Asia/15

Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) uuden vuokrantasausjärjestelmän sosiaalisten vaikutusten arvioinnista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 823 Asia/11

Lainan myöntäminen Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Investointi- ja rahoituslaskelma

Liite 4

Rahoituslausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 824 Asia/12

Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 825 Asia/13

Päiväkoti Koirasaarentie 31 hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 826 Asia/14

Toivolanmäen perheryhmäkodin sopimuksen muuttaminen ja sopimus kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 827 Asia/16

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi kaikkien toimialojen henkilöstön yhtäläisten mahdollisuuksien turvaamisesta tulospalkkioiden saavuttamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 828 Asia/17

Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi eri mahdollisuuksien selvittämisestä Sörnäistentunnelin alueelle tarvittavien liikenneratkaisujen toteuttamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 829 Asia/18

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 830 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04