Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
44 / 25.11.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 794 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 795 Asia/2

V 11.12.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 796 Asia/3

V 11.12.2019, Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 797 Asia/4

V 11.12.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila ja Vartiokylä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 798 Asia/8

Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) uuden vuokrantasausjärjestelmän sosiaalisten vaikutusten arvioinnista (pdf) (html)


§ 799 Asia/5

V 11.12.2019, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ekologisen kompensaation kokeilemiseksi kaavoituksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 800 Asia/6

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Keskusvaalilautakunnan pj palkkiopyyntö europarlamenttivaalit 2019


§ 801 Asia/7

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi kaikkien toimialojen henkilöstön yhtäläisten mahdollisuuksien turvaamisesta tulospalkkioiden saavuttamiseksi (pdf) (html)


§ 802 Asia/9

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi Östersundomin kulttuuriympäristön arvokohteiden ja -alueiden sekä arkeologisien kohteiden merkitsemisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 803 Asia/10

Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi eri mahdollisuuksien selvittämisestä Sörnäistentunnelin alueelle tarvittavien liikenneratkaisujen toteuttamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 804 Asia/11

Valtuutettu Laura Finne-Elosen toivomusponsi voimavarojen osoittamisesta rakennus- ja korjaustöiden valvontaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 805 Asia/12

Valtuutettu Atte Kalevan toivomusponsi katutöiden nopeuttamisesta taloudellisilla kannustimilla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 806 Asia/13

Helsingin edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin johtavien luottamushenkilöiden tapaamiseen Espoossa 9.-10.1.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 9.10.2019

Liite 2

Alustava ohjelma Espoo 9. - 10.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 807 Asia/14

Vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerien tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 808 Asia/15

Lausunto Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n sääntömuutoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taitelijatalosäätiö, hallituksen pöytäkirjanote 24.10.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 809 Asia/16

Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020–2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 810 Asia/17

Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittaiset toimenpiteet 2019–2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 811 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04