Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
37 / 07.10.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 674 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 675 Asia/2

V 13.11.2019, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 676 Asia/3

V 23.10.2019, Vartiokylän Myllypuron Myllymatkantie 1 asemakaavan muutos nro 12505 (sisältää liikennesuunnitelman nro 6954) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 677 Asia/4

V 23.10.2019, Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 678 Asia/5

Lainan myöntäminen perustettavalle yhtiölle voimistelu- ja liikuntahallin rakentamiseksi Myllypuroon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 679 Asia/6

Tanssin talo -hankkeen lisärahoitus ja sijoitus Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun pääoman rahastoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 680 Asia/7

Maankäyttösopimuksen tekeminen Suomen valtion kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12559 (Kruununhaka, tontti 91-1-18-3) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus allekirjoitettu

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 681 Asia/8

Solakallion koulun väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 682 Asia/9

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020–2023 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 683 Asia/10

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite kujanteiden käytön valvonnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 684 Asia/11

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi Varaamon, Helsinki-sovelluksen ja kanslian hallinnoimien järjestelmien yhteisten komponenttien kehitysresursseista (pdf) (html)

Liite 1


§ 685 Asia/12

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi seksuaalikasvatuksen koulutuksesta opettajille (pdf) (html)


§ 686 Asia/13

Aamukouluasia: Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 687 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04