Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
34 / 23.09.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 634 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 635 Asia/2

V 9.10.2019, Hallintosäännön muutokset; kaupunginkanslian uudistuminen ja apulaispormestareiden toimivallan täsmentäminen (pdf) (html)


§ 636 Asia/3

V 9.10.2019, Karhusaaren eteläosan pientalotonttien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12486) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 637 Asia/4

V 9.10.2019, Vuokrausperiaatteiden ja osto-oikeuden vahvistaminen eräille tonteille (Toukola, Arabianranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 638 Asia/5

V 9.10.2019, Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Mäkelänrinteen lukion perusparannus- ja laajennushankkeen kustannusarvio 16.5.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 639 Asia/6

V 9.10.2019, M300-metrojunien optiohankinnan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 640 Asia/7

V 9.10.2019, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus Patterimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12477 hyväksymisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 641 Asia/8

V 9.10.2019, Valtuutettu Otto Meren aloite Hitas-järjestelmän lakkauttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 642 Asia/9

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 643 Asia/10

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset kevätkaudella 2020 (pdf) (html)


§ 644 Asia/11

Kuntien välisen yritystyöterveyshuollon palveluita koskevan yhteistoimintasopimuksen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteistoimintasopimus 19.3.2009


§ 645 Asia/12

Yhtiön perustaminen Pasilan Postipuiston pohjoisalueen pysäköinnin järjestämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Postipuiston_pysäköinti_perustamissopimus

Liite 2

Postipuiston_pysäköinti_Oy_yhtiöjärjestys

Liite 3

Postipuiston_pysäköinti_Oy_merkintäsopimus_liitteineen


§ 646 Asia/13

Maankäyttösopimuksen tekeminen VR-Yhtymä Oy:n kanssa liittyen asemakaavan muutokseen nro 12527 (Oulunkylä, Veräjämäki Maaherrantien alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 647 Asia/14

Kiinteistökaupan tekeminen rakennuksesta ja tontista 91-13-407-10 (Etu-Töölö, Dagmarinkatu 6) (pdf) (html)


§ 648 Asia/15

Steniuksentien asemakaavamuutoksen nro 12463 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (Etelä-Haaga, Steniuksentie 14 ja 20) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 649 Asia/16

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Mustavuoren pysäköintiongelmien ratkaisemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 650 Asia/17

Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi resurssien kohdentamisesta alle kolmevuotiaiden perhepäivähoitoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 651 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04