Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
31 / 26.08.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 521 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 522 Asia/2

V 11.9.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 15.8.2019


§ 523 Asia/3

V 11.9.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 8.8.2019


§ 524 Asia/4

V 11.9.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.8.2019


§ 525 Asia/5

V 11.9.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vallila, tontti 22586/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 526 Asia/6

V 11.9.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Koskela, tontit 26967/1, 26968/1 ja 26972/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 527 Asia/7

V 11.9.2019, Päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet_lpk Vaapukka jne_190415

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 528 Asia/8

V 11.9.2019, Etu-Töölön lukion perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Etu-Töölön lukion hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 529 Asia/9

V 25.9.2019, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhusten hoivasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 530 Asia/10

V 25.9.2019, Valtuutettu Abdirahim Husseinin aloite hakaristin ja muiden kansallissosialististen symbolien kieltämiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 531 Asia/11

V 25.9.2019, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivoinnista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 532 Asia/12

V 25.9.2019, Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 533 Asia/13

V 25.9.2019, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Helsingin Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 534 Asia/14

V 25.9.2019, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen mielenterveystyön lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 535 Asia/15

V 11.9.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 6.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 536 Asia/16

V 11.9.2019, Luovutusperiaatteiden määrittäminen Garden Helsinki -hanketta varten varatulle alueelle (Taka-Töölö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 537 Asia/17

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 538 Asia/18

Helsingin kaupungin liittyminen EIT Urban Mobility Associationin jäseneksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 539 Asia/19

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 540 Asia/20

Viran perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)


§ 541 Asia/21

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle Länsisataman, Kalasataman ja Kuninkaankolmion esirakentamiseen vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 542 Asia/22

Maa-alueen vuokraaminen Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallin rakentamista varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 543 Asia/23

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Maununnevan luonnonsuojelualueen laajennusalueen perustamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 544 Asia/24

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020–2022 (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 17.6.2019

Liite 2

Liite - Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022, HSY


§ 545 Asia/25

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriölle kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaroolin selvittämistä koskevaan kyselyyn (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 546 Asia/26

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite vanhuspalvelujen laadun varmistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 547 Asia/27

Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi kotihoidon tuen kuntalisän rajaamisen vaikutuksista ja vapaaehtoisten työllistymistä edistävien toimien kohdistamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 548 Asia/28

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ja valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnet kotihoidon ajoneuvojen pysäköinnistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 549 Asia/29

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04