Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
22 / 27.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 386 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 387 Asia/2

V 5.6.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 14.5.2019


§ 388 Asia/3

V 5.6.2019, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 389 Asia/4

V 5.6.2019, Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 (pdf) (html)


§ 390 Asia/5

V 5.6.2019, Itäisen saariston asemakaava (nro 12300) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 391 Asia/6

V 5.6.2019, Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen Urhea-hallin tontille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 392 Asia/7

V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 393 Asia/8

V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 394 Asia/9

V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 395 Asia/10

V 5.6.2019, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 396 Asia/11

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Ansioituneet kansalaiset 2019


§ 397 Asia/12

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2019 eduskuntavaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Eduskuntavaalit 2019_palkkio_JViertola


§ 398 Asia/13

Helsingin kaupungin liittyminen Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) jäseneksi (pdf) (html)


§ 399 Asia/14

Helsinki Allas Oy:lle myönnetyn lainan ehtojen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allas_lainapäätös.pdf

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 400 Asia/15

Maankäyttösopimuksen tekeminen Invalidisäätiön kanssa liittyen asemakaavan muutokseen nro 12482 (Ruskeasuo) (pdf) (html)

Liite 1

Maankäyttösopimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Asia/16

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi kaupungin ruokapalveluiden ruokalistan ilmastokuormituksen ja ruokahävikin vähentämisestä (pdf) (html)


§ 402 Asia/17

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi ruokakulttuuristrategian toteutumisen selvittämisestä (pdf) (html)


§ 403 Asia/18

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi riittävien resurssien varaamisesta viivytyksettömään huumevieroitukseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 404 Asia/19

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi päivystystoiminnan ja odotustilojen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 405 Asia/20

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019−2025 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 406 Asia/21

Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 407 Asia/22

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi palkkakorjausmallin käyttöönottamisesta naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 408 Asia/23

Kaupunginvaltuuston 22.5.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 409 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätöksen 17.05.2019 § 121 ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Asia/25

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04