Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
21 / 20.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 363 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 364 Asia/2

V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 365 Asia/3

V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 366 Asia/4

V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 367 Asia/5

V 5.6.2019, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 368 Asia/6

V 5.6.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntolarakennusten tontille (Tapaninkylä, Tapaninvainio, tontti 39049/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 369 Asia/7

V 5.6.2019, Etelä-Haagan Orapihlajatien ja Paatsamatien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12501) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 370 Asia/8

Kaupunginhallituksen matka Wieniin, Itävaltaan 25. - 26.6.2019 (pdf) (html)


§ 371 Asia/9

Vaalilautakuntien jäsenten määrääminen vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Asia/10

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2019 talousarviokohdasta projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys


§ 373 Asia/11

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2019 talousarviokohdasta projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys


§ 374 Asia/12

Helsingin kaupungin liittyminen WHO European Healthy Cities -verkostoon kaudelle VII (2019-2024) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 375 Asia/13

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019−2025 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 376 Asia/14

Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 377 Asia/15

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi kasvavien turistivirtojen vastaanottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 378 Asia/16

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi palkkakorjausmallin käyttöönottamisesta naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla (pdf) (html)


§ 379 Asia/17

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi päivystystoimintojen siirron vaikutuksen seurannasta ja raportoinnista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 380 Asia/18

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 381 Asia/19

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmista tehdyn kantelun johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Toimintamalli

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 3 k.)

Liite 13

Selvitys- ja lausuntopyyntö 25.1.2019, kanteluasia, eduskunnan oikeusasiamies

Liite 14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 382 Asia/20

Telakkakatu-Eiranranta raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 383 Asia/21

Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi hallintokuluista kaupungin laskutuskäytännössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 384 Asia/22

Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista luopumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 385 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04