Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
20 / 13.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 332 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 333 Asia/2

V 22.5.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 25.4.2019


§ 334 Asia/3

V 22.5.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 26.4.2019


§ 335 Asia/4

V 22.5.2019, Taka-Töölön Topeliuksenkatu 16:n asemakaavan muuttaminen (nro 12493) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Asia/5

V 22.5.2019, Herttoniemen Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutos (nro 12481) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Asia/6

V 22.5.2019, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite Helsingin asuntotuotannon nopeuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 338 Asia/7

V 22.5.2019, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Pysäytä ilmastonmuutos -kampanjan käynnistämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 339 Asia/8

V 22.5.2019, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite selvitystyön käynnistämiseksi kasvavien liikenneruuhkien vaikutuksesta Helsingissä toimivien yritysten sijoittautumissuunnitelmiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto 4.3.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Asia/9

V 22.5.2019, Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite koskien ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönottoa päätöksenteossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 341 Ärende/10

F 22.5.2019, Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om ökning av antalet personalbostäder (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 341 Asia/10

V 22.5.2019, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Asia/11

V 22.5.2019, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite raitiovaunulipun säilyttämisestä tulevassa vyöhykemallissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Asia/12

V 22.5.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Asia/13

V 22.5.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuudesta julkisella liikenteellä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Asia/14

V 22.5.2019, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Asia/15

V 22.5.2019, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite 65 vuotta täyttävien vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttämisestä vammaispalvelujen piirissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/16

V 22.5.2019, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite neuvolapalvelujen yhteydessä äideille tarjottavasta fysioterapiasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Asia/17

V 22.5.2019, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Asia/18

V 22.5.2019, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite itsemurhien ehkäisyohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Asia/19

Vaalitoimikuntien jäsenten valinta vuoden 2019 europarlamenttivaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 vaalitoimikuntamuutokset europarlamenttivaalit 2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Asia/20

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osakkeiden merkitseminen maksullisessa osakeannissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Asia/21

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Asia/22

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmista tehdyn kantelun johdosta (pdf) (html)


§ 354 Asia/23

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Finest Bay Area -hankkeen ympäristövaikutustenarviointiohjelmasta ja koko hanketta koskevasta kansainvälistä kuulemismenettelyä varten laaditusta tiivistelmästä (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 25.3.2019.pdf

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Asia/24

Lauttasaaren asemakaavamuutoksen nro 12511 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (Lauttasaari, luoteisosa kolme tonttia) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Asia/25

Maankäyttösopimusten ja kiinteistönkaupan esisopimusten tekeminen liittyen asemakaavan muutosehdotukseen 12481 (Herttoniemi, Herttoniemen teollisuusalue) (pdf) (html)

Liite 1

Maankäyttösopimus (A)

Liite 2

Maankäyttösopimus ja kiinteistönkaupan esisopimus (B)

Liite 3

Maankäyttösopimus ja kiinteistönkaupan esisopimus (C)

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Asia/26

Telakkakatu-Eiranranta raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Asia/27

Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi hallintokuluista kaupungin laskutuskäytännössä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 359 Asia/28

Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista luopumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Asia/29

Kutsu kuutoskaupunkien luottamushenkilöjohdon tapaamiseen 6.-7.6.2019, Oulun kaupunki (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ohjelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Asia/30

Kaupunginvaltuuston 8.5.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 362 Asia/31

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04