Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
19 / 06.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 293 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 294 Asia/2

V 22.5.2019, Marjaniemen Vanamotie 13:n asemakaavan muuttaminen (nro 12436) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Asia/3

V 22.5.2019, Munkkiniemen Hollantilaisentie 11:n asemakaavan muuttaminen (nro 12519) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Asia/4

V 22.5.2019, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Pysäytä ilmastonmuutos -kampanjan käynnistämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Asia/5

V 22.5.2019, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite selvitystyön käynnistämiseksi kasvavien liikenneruuhkien vaikutuksesta Helsingissä toimivien yritysten sijoittautumissuunnitelmiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Asia/6

V 22.5.2019, Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite koskien ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönottoa päätöksenteossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Asia/7

V 22.5.2019, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Helsingin liittymisestä Terve Kunta -verkostoon (pdf) (html)

Liite 1§ 300 Ärende/8

F 22.5.2019, Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om ökning av antalet personalbostäder (pdf) (html)§ 300 Asia/8

V 22.5.2019, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi (pdf) (html)


§ 301 Asia/9

V 22.5.2019 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupungin matkaohjeistuksen päivittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 302 Asia/10

V 22.5.2019, Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite mikromuovin vähentämisestä hulevesissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/11

V 22.5.2019, Valtuutettu Mai Kivelän aloite terveyttä edistävän luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä kaupunkiympäristössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/12

V 22.5.2019, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite raitiovaunulipun säilyttämisestä tulevassa vyöhykemallissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/13

V 22.5.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/14

V 22.5.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin niittyverkoston laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/15

V 22.5.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuudesta julkisella liikenteellä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/16

V 22.5.2019, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Asia/17

V 22.5.2018, Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite kulttuuriratikasta Kontulaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Asia/18

V 22.5.2019, Valtuutettu Seija Muurisen aloite ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Asia/19

V 22.5.2019, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite 65 vuotta täyttävien vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttämisestä vammaispalvelujen piirissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 312 Asia/20

V 22.5.2019, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite neuvolapalvelujen yhteydessä äideille tarjottavasta fysioterapiasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Asia/21

V 22.5.2019, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Asia/22

V 22.5.2019, Valtuutettu Abdirahim Husseinin aloite palvelujen järjestämisestä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ongelmien helpottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Asia/23

V 22.5.2019, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Asia/24

V 22.5.2019, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite itsemurhien ehkäisyohjelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Asia/25

V 22.5.2019, Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tehtaankadun ala-asteen hankesuunnitelman liitteet 1 - 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Asia/26

V 22.5.2019, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuudesta ja suunnittelusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Asia/27

V 22.5.2019, Valtuutettu Pia Kopran aloite Hietaniemen rannan rauhoittamisesta festivaaleilta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/28

V 22.5.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulujen seksuaalikasvatuksen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/29

Luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet (pdf) (html)

Liite 1


§ 322 Asia/30

Kutsu kuutoskaupunkien luottamushenkilöjohdon tapaamiseen 6.-7.6.2019, Oulun kaupunki (pdf) (html)


§ 323 Asia/31

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maankäyttöjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo


§ 324 Asia/32

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon hankkeille (pdf) (html)

Liite 1


§ 325 Asia/33

Maankäyttösopimuksen ja kiinteistönkaupan esisopimuksen tekeminen Asunto Oy Helsingin Orapihlajantie 24 kanssa liittyen asemakaavanmuutokseen nro 12501 (Etelä-Haaga, Orapihlajatien ja Paatsamatien alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Maankäyttösopimus ja kiinteistönkaupan esisopimus

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Asia/34

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi koulu- ja päiväkotitilojen riittävyydestä merkittävien asuntokaavojen yhteydessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327 Asia/35

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 328 Asia/36

Henkilöstöraportti 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Asia/37

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi olennaisista ilmasto- ja ympäristömittareista AM-ohjelman seurantaraportissa (pdf) (html)

Liite 1

Stranius Leo, toivomusponsi, Kvsto 16.5.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Asia/38

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi peruskorjauksiin varautumisesta kaupungin omassa ARA-kannassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asia/39

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04