Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
15 / 08.04.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 231 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 232 Asia/2

V 24.4.2019, Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

VM Taloudellinen katsaus kevät 2019

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6§ 233 Ärende/3

V 24.4.2019, Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)§ 233 Asia/3

V 24.4.2019, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 234 Asia/4

V 24.4.2019, Kaarelan Muotokuvankadun asemakaavan muutos (nro 12504) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/5

V 24.4.2019, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 236 Asia/6

V 24.4.2019, Kunnan asukkaan aloitteet 1.7. - 31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 237 Asia/7

Yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 11.3.2019


§ 238 Asia/8

Vaalilautakuntien jäsenten määrääminen vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Asia/9

Edustajien nimeäminen Osloon pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 21.5.2019 ja Urban Future Global Conference -tapahtumaan 22.-24.5.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 240 Asia/10

Toimivaltarajan asettaminen pormestarille kaupunginhallituksen käyttöön varattujen määrärahojen käyttämisessä (pdf) (html)


§ 241 Asia/11

Suojelusuunnitelman perusteiden vahvistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/12

Asuinkerrostalotontin myyminen Länsisataman Jätkäsaaresta (tontti 20829/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/13

Lausunto Opetushallitukselle lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/14

Helsingin kaupungin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 245 Asia/15

Tontin varaaminen Y-Säätiölle kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asumisen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten (Suutarila, tontti 40094/14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/16

Päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet (Kukkaniitty ja Blomängen)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04