Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
14 / 01.04.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 216 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 217 Asia/2

V 10.4.2019, Vartiokylän Linnavuorenpuiston asemakaavan muutos (nro 12435) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Asia/3

V 10.4.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Haaga, Lassila, tontti 29164/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Asia/4

V 10.4.2019, Finlandia-talon perusparannusta koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Elintarviketurvallisuusyksikön lausunto Finlandia-talon rakennushankkeesta_allekirjoitettu

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/5

Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä tarkentavat soveltamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Asia/6

Vaalitoimikuntien jäsenten valinta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Asia/7

Pääomalainan myöntäminen Urhea-halli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 223 Asia/8

Tontin varaaminen Y-Säätiölle kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asumisen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojensuunnittelua varten (Suutarila, tontti 40094/14) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Asia/9

Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Asia/10

Päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Asia/11

Valtuutettu Elina Moision aloite lukiotoiminnan turvaamisesta Lauttasaaressa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Asia/12

Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista luopumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Asia/13

Esitys valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/14

Kaupunginvaltuuston 27.3.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 230 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04