Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
06 / 04.02.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 92 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 93 Asia/2

Kaupunginvaltuuston 30.1.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 94 Asia/8

V 13.2.2019, Valtuutettu Mai Kivelän aloite biomassalle laadittavista kestävyyskriteereistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Asia/3

V 13.2.2019, Pukinmäen asemanseudun asemakaavan muutos (nro 12476) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Asia/4

V 13.2.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Asia/5

V 13.2.2019, Valtuutettu Otto Meren aloite Helsingin kaupungin jäsenyyksien selvittämiseksi eri yhdistyksissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/6

V 13.2.2019, Valtuutettu Petra Malinin aloite lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/7

V 13.2.2019, Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite harrastus- ja liikuntapaikkojen sukupuolineutraaleista pukeutumistiloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/9

Vuoden 2018 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen projektialueiden rakentamisen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Määrärahamyöntäminen projektialueen esirakentaminen

Liite 3

Määrärahasiirrot projektialueen puistot ja liikunta-alueet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/10

Primäärilainan myöntäminen eräälle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n peruskorjaushankkeelle (pdf) (html)

Liite 1

Heka Oy pöytäkirjanote 122018


§ 102 Asia/11

Päiväkoti Isoniityn korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet 1−6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/12

Nuorten palkkaus Siisti kesä -hankkeeseen v. 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 104 Asia/13

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kallahden matalikon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Asia/14

Valtuutettu Elina Moision aloite toipumiskoulun rakentamisesta sisäilmasta sairastuneille lapsille ja opettajille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Asia/15

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Vattuniemen alueelle tehtävästä palvelujen kokonaissuunnitelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/16

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Asia/17

Valtuutettu Kaisa Hernbergin toivomusponsi Vantaan Energia Oy:n päästövähennystoimien ohjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/18

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi 2030 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04