Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
05 / 28.01.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 63 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 64 Asia/2

V 13.2.2019, Eräiden vuoden 2018 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahojen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 65 Asia/3

V 13.2.2019, Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2019 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista


§ 66 Asia/4

V 13.2.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 67 Asia/5

V 13.2.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 68 Asia/6

V 13.2.2019, Meilahden Töölöntullin korttelin 520 asemakaavan muuttaminen (nro 12515) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/7

V 13.2.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kulosaari, tontit 42047/33 ja 42047/35) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/8

V 13.2.2019, Valtuutettu Otto Meren aloite Helsingin kaupungin jäsenyyksien selvittämiseksi eri yhdistyksissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/9

V 13.2.2019, Valtuutettu Petra Malinin aloite lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä (pdf) (html)


§ 72 Asia/10

V 13.2.2019, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite koulujen vaikutusvallan lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Asia/11

V 13.2.2019, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite koulujen pihojen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/12

V 13.2.2019, Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite harrastus- ja liikuntapaikkojen sukupuolineutraaleista pukeutumistiloista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/13

V 13.2.2019, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/14

V 13.2.2019, Valtuutettu Mai Kivelän aloite biomassalle laadittavista kestävyyskriteereistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/15

V 13.2.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite toimeentulotuen muutoksista aiheutuneiden ongelmien korjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/16

V 13.2.2019, Valtuutettu Otso Kivekkään aloite sataman paremmasta yhdistämisestä kaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/17

V 13.2.2019, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite Kruunusiltojen avaamisesta yöaikaan takseille ja sähköbusseille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/18

V 13.2.2019, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Laajasalon ja Herttoniemen liikenteen sujuvuuden varmistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/19

V 13.2.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite koulujen kahdeksan aamuista luopumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/20

V 13.2.2019, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite perhevalmennuksen käynnistämisestä murrosikäisten nuorten vanhemmille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/21

V 13.2.2019, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kuntoutumista tukevan palvelukeskuksen perustamisesta asunnottomille päihteitä käyttäville nuorille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/22

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke (pdf) (html)


§ 85 Asia/23

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021 (pdf) (html)


§ 86 Asia/24

Maankäyttöjohtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Ero ilmoitus


§ 87 Asia/25

Valtuutettu Kaisa Hernbergin toivomusponsi Vantaan Energia Oy:n päästövähennystoimien ohjaamisesta (pdf) (html)


§ 88 Asia/26

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi 2030 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/27

Alueen varaaminen Jätkäsaaren liikuntapuistosta jalkapallohallin suunnittelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Jalkapallohallin alustava luonnos

Liite 3

Hankkeen kustannuslaskelma 29.8.2018

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Asia/28

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden edistämisestä Munkinseudulla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/29

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04