Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
01 / 07.01.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/10

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Avustuskuulutus

Liite 2

Liite 2. Kaupunginhallituksen yleisavustukset vuonna 2019 yhteenveto

Liite 3

Liite 3. Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Liite 4

Liite 4. Kaupunginhallitukselle osoitetut avustushakemukset vuodelle 2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 3 Asia/2

V 16.1.2019, Hallintosäännön muuttaminen valtuuston toiminnan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan ja kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan toimivallan osalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 4 Asia/3

V 16.1.2019, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö, 17.12.2018


§ 5 Asia/4

V 16.1.2019, Kulosaaren Wäinö Aaltosen tie 7:n asemakaavan muuttaminen (nro 12459) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/5

V 16.1.2019, Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12500) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/6

V 16.1.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/7

Tonttien myyminen ja kiinteistökaupan esisopimusten hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/8

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskusta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/9

Lausunto MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta ja vaikutusten arviointiselostusluonnoksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan yhtiön perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04