Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
41 / 21.11.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1034 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1035 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1036 Kaupunginjohtaja/1

V 30.11.2016, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asumisen kustannusten nousun pysäyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1037 Kaupunginjohtaja/2

V 30.11.2016, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite terassien aukioloaikojen pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1038 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 30.11.2016, Valtuutettu Sami Muttilainen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1039 Sivistystoimi/1

V 30.11.2016, Guggenheim Helsinki -taidemuseohankkeen toteuttamista koskevan sopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1040 Sivistystoimi/2

V 30.11.2016, Valtuutettu Dan Koivulaakson valtuustoaloite kuntouttavan vankityön jatkamisedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1041 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 30.11.2016, Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12389) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1042 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 30.11.2016, Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1043 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen kokoontuminen vuonna 2017 (pdf) (html)


§ 1044 Kaupunginjohtaja/4

Vaalien ehdokasjulisteiden asentamisen ja huollon järjestäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1045 Kaupunginjohtaja/5

Edustajien nimeäminen maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen virkamiesjohtoryhmään (pdf) (html)

Liite 1


§ 1046 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahojen siirtäminen talousarvion alakohtien välillä ja määrärahojen myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1047 Kaupunginjohtaja/7

Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen (pdf) (html)


§ 1048 Kaupunginjohtaja/8

Toimialojen hallintojohtajien virkojen perustaminen (pdf) (html)


§ 1049 Kaupunginjohtaja/9

Kaupunginvaltuuston 16.11.2016 § 291 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Hallintosäännön hyväksyminen (pdf) (html)


§ 1050 Kaupunginjohtaja/10

Kaupunginvaltuuston 16.11.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1051 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1052 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1053 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1054 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1055 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1056 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja tonttien varaaminen asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1057 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1058 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Erivapauden myöntäminen terveyskeskuslääkärin virkaan vaadittavasta kielitaidosta (pdf) (html)


§ 1059 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04