Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
39 / 07.11.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 960 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 961 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 962 Kaupunginjohtaja/1

V 16.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 963 Sivistystoimi/1

V 30.11.2016, Guggenheim Helsinki -taidemuseohankkeen toteuttamista koskevan sopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)


§ 964 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 16.11.2016, Vuokraus- ja myyntiperusteiden vahvistaminen asuinkerrostalotonteille Roihuvuoressa (tontit 43233/6 ja 7) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 965 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 16.11.2016, Valtuutettujen Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 966 Kaupunginjohtaja/3

Työnantajan edustajien ja asiantuntijajäsenten nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan määräajaksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 967 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginvaltuuston 2.11.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 968 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 969 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 970 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeiden lunastaminen Oy Gardenia-Helsinki Ab:ltä ja kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 971 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2017-2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 972 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 973 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 974 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 975 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen luovutuksesta Asunto Oy Säästömaston kanssa (asemakaava nro 12175, tontit 54079/1 ja 54082/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 976 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04