Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
32 / 19.09.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 805 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 806 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 807 Kaupunginjohtaja/1

V 28.9.2016, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 808 Kaupunginjohtaja/2

V 28.9.2016, Kansliapäällikön virkaan ottaminen ja avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kansliapäällikön viran hakijoiden yhteenveto_020916

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 809 Sivistystoimi/1

V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 810 Sivistystoimi/2

V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite alueellisesta kielikokeilusta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 811 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 28.9.2016, Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 812 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 28.9.2016, Kaupunkiympäristön toimialan yhteinen tilahanke, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 813 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 28.9.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 814 Kaupunginjohtaja/3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 815 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden turvapaikanhakijoiden kuntapaikkakiintiöksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 816 Kaupunginjohtaja/5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 4.-5.10.2016 Espoossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 817 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 14.9.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 818 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 819 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 820 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta telekaapelin, vesijohdon ja paineviemärin asentamisesta mereen Hernesaaren ja Pihlajasaaren väliin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemusasiakirjat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 821 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpide-esityksestä Meilahden jalopuumetsien rajaamisesta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiksi luontotyypeiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 822 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 823 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 824 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Rakennuskiellon määrääminen Vartiokylän Itäkeskuksen tontille 45173/5 (nro 12411) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 825 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Itäkeskuksen kauppakeskuksen vanhimman osan julkisivujen suojelua koskevasta rakennussuojeluesityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 826 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 827 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04