Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
29 / 29.08.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 720 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 721 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 722 Kaupunginjohtaja/1

V 14.9.2016, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 723 Kaupunginjohtaja/2

V 14.9.2016, Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 724 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 14.9.2016, Kampin tontin 80/36 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12365, Kalevankatu 57) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 725 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 14.9.2016, Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 726 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 14.9.2016, Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle vuokrattavan tontin vuokrausperusteet (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45165/3) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 727 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 14.9.2016, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 728 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamiseksi; poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevan kunnan selvitysmenettely (pdf) (html)


§ 729 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin Jätkäsaaressa (pdf) (html)

Liite 1


§ 730 Kaupunginjohtaja/5

Esitys valtioneuvostolle pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi sote- ja aluehallintouudistuksissa (pdf) (html)


§ 731 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 732 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 733 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 734 Sivistystoimi/1

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi katutaiteen pilottialueen löytämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 735 Sivistystoimi/2

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi nuorten kuulemisen parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 736 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 737 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi ikääntyvien asumistarpeiden ottaminen huomioon AM-ohjelmassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 738 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi ikääntyneiden kotona-asumisen tukemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 739 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kunnallisvalitusasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja valituskirjelmä, Jätkäsaaren Bunkkeri

Liite 2


§ 740 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 741 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 742 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Valtuutettujen Pia Pakarisen, Pilvi Torstin ja Mari Holopaisen toivomusponnet peruskorjatun Hakaniemen hallin vuokranmääritykseen ja hallin yhteydessä toimivan ulkotorin aukioloaikoihin liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 743 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistusta koskevasta laki- ja asetusluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 744 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi aravavuokratalon rakentamisesta ikääntyneille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 745 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04