Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
10 / 14.03.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 221 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 222 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 223 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 30.3.2016, Konalan kortteleiden 32025 ja 32032, korttelin 32026 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueidenasemakaavan muuttaminen (nro 12262, Aittatie 13, 14 ja 16) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 30.3.2016, Mellunkylän korttelin 47208 tonttien 5 ja 6, korttelin 47218 tontin 1 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12329, Mellunmäki, Saariseläntien ja Pyhätunturintien alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 30.3.2016, Kunnan asukkaan aloite Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Kaupunginjohtaja/3

Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 227 Kaupunginjohtaja/4

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017–2019 laatimisohjeet (pdf) (html)


§ 228 Kaupunginjohtaja/5

Menovaraus kaupunginhallituksen käytettäväksi turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi (pdf) (html)


§ 229 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 230 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 231 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 232 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Länsimetro Oy:n hakemuksesta metrotunnelin rakentamisen pohjavedelle aiheuttamista muutoksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 234 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 235 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 236 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksistä 4.11.2015 § 283 (Kruunusiltojen liikennesuunnitelma) ja § 284 (Kruunuvuoren joukkoliikenneyhteyden asemakaava nro 12305) tehdyn valituksen täydennyksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Helsingin hallinto-oikeus, täydennys valitusasiakirjoihin 8.2.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60 kanssa poikkeamispäätökseen liittyen (Vallila, tontti 22707/29) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04