Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
09 / 07.03.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 200 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 201 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 202 Kaupunginjohtaja/1

V 16.3.2016, Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 203 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 16.3.2016, Sörnäisten korttelin 250 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12358, Vilhonvuori, Käenkuja 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Kaupunginjohtaja/3

Oikaisuvaatimus innovaatiorahaston käyttöä koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Hankinnoissa otettava huomioon YK:n päätökset palestiinalaisalueilla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 2.3.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 207 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 208 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 209 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 210 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 211 Sivistystoimi/1

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi taiteen perusopetusta saavien lasten osuuden kasvattamisesta alueilla, joissa lasten osallistumisaste on alhainen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Sivistystoimi/2

Valtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi yhteisen koulutustilan saamiseksi musiikin perusopetukselle Itä-Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Sivistystoimi/3

Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Sivistystoimi/4

Hankintaoikaisuvaatimus eläintarhan johtokunnan tekemästä päätöksestä koskien vesiliikennereittien hoitamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen liite

Liite 7

Saateviesti 16.2.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Sivistystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 216 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Oulunkylän tontin 28056/18 vuokraaminen asuntolatarkoitukseen (Patola, Siltavoudintie 14 A) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 219 Kaupunginjohtaja/8

Iltakouluasia: Sote- ja itsehallintouudistuksen tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 220 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Iltakouluasia: Ajoneuvoliikenteen hinnoittelua koskeva selvitys (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04