Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
44 / 09.12.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1309 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1310 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1311 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 15.1.2014, Kaarelan Kuninkaantammen keskustan asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 12150) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1312 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2014 (pdf) (html)


§ 1313 Kaupunginjohtaja/4

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys (pdf) (html)


§ 1314 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin Seniorisäätiön lainan ehtojen muuttaminen (pdf) (html)


§ 1315 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle Viikinmäen entisen ampumaradan maaperän kunnostamisen loppuunsaattamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Rakennusviraston esitys, 1.8.2013


§ 1316 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja asuntotuotantotoimistolle alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Kiinteistöviraston esitys, 12.11.2013

Liite 2

Kiinteistöviraston esitys, 27.11.2013


§ 1317 Kaupunginjohtaja/8

Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1318 Kaupunginjohtaja/9

Kaupunginhallituksen 2.12.2013 kokouksen 1307 ja 1308 §:ien tarkastaminen (pdf) (html)


§ 1319 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1320 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1321 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1322 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1323 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Toimistotontin myyminen Kiinteistö Oy Vegalle (Haaga, tontti 29174/6, Sentnerinkuja 5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Asemakaavamuutos nro 9098

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1324 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Alueen varaaminen Amos Anderssonin taidemuseolle ja sitä ylläpitävälle Föreningen Konstsamfundet rf:lle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1325 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Esitys Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskevan alueellisen poikkeamishakemuksen jatkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1326 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/

Puiston nimeäminen Kalliossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1327 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1328 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Pääkaupunkiseudun kuntien sopimus kuntarajat ylittävästä päivähoidosta ja esiopetuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Yhteistyösopimus 2008, allekirjoitukset

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1329 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi lähisuhdeväkivallan uhrien palveluketjusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1330 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikkeet 1.1.2014 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1331 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Ns. paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestäminen / sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 404 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1332 Sosiaali- ja terveystoimi/5

Ns. paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestäminen / sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 405 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1333 Sosiaali- ja terveystoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1334 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04