Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
42 / 25.11.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1251 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1252 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1253 Kaupunginjohtaja/1

V 11.12.2013, Taidemuseon johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 1254 Kaupunginjohtaja/2

V 11.12.2013, Kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 1255 Kaupunginjohtaja/3

V 11.12.2013, Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen toisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 1256 Kaupunginjohtaja/4

V 11.12.2013, Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 1257 Kaupunginjohtaja/5

V 11.12.2013, Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen (pdf) (html)


§ 1258 Kaupunginjohtaja/6

V 11.12.2013, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen ja johtosääntömuutokset (pdf) (html)


§ 1259 Kaupunginjohtaja/7

V 11.12.2013, Selvitys vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 1260 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 11.12.2013, Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12155) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1261 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 11.12.2013, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 2 §:n osalta (pdf) (html)

Liite 2

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 1262 Kaupunginjohtaja/3

Esitys oikeusministeriölle ja valtiovarainministeriölle kunnallisia kansanäänestyksiä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (pdf) (html)


§ 1263 Kaupunginjohtaja/4

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä europarlamenttivaaleissa 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1264 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2014–2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 1265 Kaupunginjohtaja/6

Valtakunnallisen sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön osakkeiden merkitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1266 Kaupunginjohtaja/7

Mt. 101 (Kehä I): Kivikontien eritasoliittymän ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä mt. 101 (Kehä I) välillä Espoon raja – Vihdintie edistämistä koskevan aiesopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)


§ 1267 Kaupunginjohtaja/8

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kehä I - Kivikontien eritasoliittymän rakennustöiden aloittamiseen (pdf) (html)


§ 1268 Kaupunginjohtaja/9

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kalasataman esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1269 Kaupunginjohtaja/10

Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1270 Kaupunginjohtaja/11

Ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1271 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1272 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1273 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1274 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1275 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Laajasalon keskuksen kaava-alueen kehittämisestä keskustamaisemmaksi ja kaupunkimaisemmaksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1276 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi vapaan, ei kaupallisen, tilan turvaamisesta asukkaille Itäkeskuksen kauppakeskuksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1277 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Turunlinnantien turvallisuuden huomioimisesta jo rakennusvaiheessa, Itäkeskus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1278 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Maankäyttösopimukset Edita Oyj:n, As. Oy Helsingin Hurmurin ja Kiinteistö Oy Hakuninmaantie 5:n kanssa Kuninkaantammen keskustan asemakaavamuutokseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1279 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Teollisuustontin varaaminen Peak Group/Interbau Oy:lle (Konala, tontti 32046/5, Hankasuontie 11 A) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1280 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1281 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle neuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon mitoituksista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1282 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1283 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04