Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
37 / 21.10.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1091 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1092 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1093 Kaupunginjohtaja/1

V 6.11.2013, Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1094 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 6.11.2013, Jätkäsaaren tontin 20007/15 vuokrausperusteet (Länsisatama, Jätkäsaari, 20007/15) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1095 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V 6.11.2013, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 1096 Kaupunginjohtaja/3

Virkojen perustaminen ja virkojen nimikkeiden muuttaminen kaupunginkansliassa (pdf) (html)


§ 1097 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen edustajat ja varaedustajat lauta- ja johtokunnissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1098 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1099 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1100 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Energiatehokkuussopimuksen jatkaminen vuosina 2017-2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1101 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston lupahakemuksesta (Verkkosaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1102 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakassopimuksen hyväksyminen / Kaupunginhallituksen päätöksen 30.9.2013 § 1043 täydentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1103 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1104 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunnon antaminen ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1105 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kolmen Hitas-yhtiön hakemukset järjestelmästä irtautumiseksi, otto-oikeuden käyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 9

Liite 10

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1106 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1107 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi päiväkotien ja leikkipuistojen valaistuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1108 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1109 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04