Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
36 / 14.10.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1072 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1073 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1074 Kaupunginjohtaja/2

V 23.10.2013, Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013–2022 ja toiminta-alue 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1075 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 23.10.2013, Oulunkylän tontin 28026/2 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12201, Jokiniementie 11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1076 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 23.10.2013, Haagan tontin 29049/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12184, Mäkipellontie 15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1077 Kaupunginjohtaja/3

Tunturituuli Oy:n omistuksesta luopuminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 1078 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Sara Paavolaisen toivomusponsi: Selvitys lapsiin kohdistuvan mielikuvamainonnan rajoittamisesta (pdf) (html)


§ 1079 Kaupunginjohtaja/5

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi: Selvitys alkoholin mielikuvamainonnan kieltämiseksi kaupungin julkisissa tiloissa (pdf) (html)


§ 1080 Kaupunginjohtaja/6

Valtuutettu Julia Virkkusen toivomusponsi: Lastensuojelulain hengen vastaisille mainoksille ei tule myydä mainostilaa (pdf) (html)


§ 1081 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 9.10.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1082 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1083 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1084 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1085 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunnon antaminen ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)


§ 1086 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kolmen Hitas-yhtiön hakemukset järjestelmästä irtautumiseksi, otto-oikeuden käyttäminen (pdf) (html)


§ 1087 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1088 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Suomenkielisen työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön viran väliaikainen hoito (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1089 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1090 Kaupunginjohtaja/1

V 6.11.2013, Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04