Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
29 / 26.08.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 825 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 826 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 827 Kaupunginjohtaja/1

V 11.9.2013, Nuorisolautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 828 Kaupunginjohtaja/2

V 11.9.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen (pdf) (html)


§ 829 Kaupunginjohtaja/3

V 11.9.2013, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 830 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 831 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 832 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 11.9.2013, Vartiokylän tonttien 45196/4, 8 - 11 ja 17 asemakaavan muuttaminen (nro 12153, Roihupellon metrovarikon laajennus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 833 Kaupunginjohtaja/3

Harmaan talouden seurantaraportti 1/2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 834 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen Kansainvälisen designsäätiön vuosien 2013–2015 rahoitusosuuden kattamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 835 Kaupunginjohtaja/5

Selvitys Checkpoint Helsinki -kuvataidehankkeen käynnistämisestä (pdf) (html)


§ 836 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 837 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 838 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 839 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Länsisatama) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 840 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Tattarisuo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 841 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Ympäristöterveyspäällikön viran määräaikaisen viranhoitajan määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 842 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 843 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto ympäristöministeriölle kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 844 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)§ 845 Social- och hälsovårdsväsendet/1

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2014-2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 845 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto Kårkulla samkommun-kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 846 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 847 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muutoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 848 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04