Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
24 / 17.06.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 708 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 709 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 710 Kaupunginjohtaja/1

V 28.8.2013, Eräiden vuonna 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 711 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 28.8.2013, Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 712 Kaupunginjohtaja/3

Henkilötietojen verkkojulkaisua koskevat muutokset kaupungin viestinnän ohjeisiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 713 Kaupunginjohtaja/4

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yritysten verovelkaa koskevien tietojen julkisuutta ja luovuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 714 Kaupunginjohtaja/5

Oulunkylän sotaveteraanitalojen hallintaoikeuden jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 715 Kaupunginjohtaja/6

Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Perikentän kenttähankkeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 716 Kaupunginjohtaja/7

Helsingin Kansainvälisen koulun avustuksen jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 717 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 718 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 719 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupahakemuksesta (Konala) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Liite 4


§ 720 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rudus Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Konala) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Liite 4


§ 721 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 722 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Rakennuskiellon määrääminen Kallion tontille 11330/3 (nro 12197, Kaupunginteatteri) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 723 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kahden asuntotontin varaaminen hintakilpailulla myytäväksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 724 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 725 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 726 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 727 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Opiskeluterveydenhuoltoa koskeva selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 728 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Lausunto kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman valmistelutyöryhmä väliraportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 729 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 730 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Oikaisuvaatimus koskien työterveyskeskuksen kliinisiä laboratoriotutkimuksia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 731 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Työterveyskeskuksen toimintaperiaatteiden täydentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 732 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 733 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen AK- Marin Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 734 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Helsinki Stadion Management Oy:n kanssa ns. Perikenttäalueesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 735 Sivistys- ja henkilöstötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04