Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
22 / 03.06.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 644 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 645 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 646 Kaupunginjohtaja/1

V 19.6.2013, Helsingin Energian vuoden 2012 toteutumaton sitova tavoite (pdf) (html)


§ 647 Kaupunginjohtaja/2

V 19.6.2013, Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 648 Kaupunginjohtaja/3

V 19.6.2013, Helsingin kaupungin hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)


§ 649 Kaupunginjohtaja/4

V 19.6.2013, Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 650 Kaupunginjohtaja/5

V 19.6.2013, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 651 Kaupunginjohtaja/6

V 19.6.2013, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 652 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 19.6.2013, Malmin korttelin 38152 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12170, Tullivuorentien eteläpuoli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 653 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 19.6.2013, Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 654 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 19.6.2013, Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannus (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 655 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V 19.6.2013 Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 656 Kaupunginjohtaja/3

Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 657 Kaupunginjohtaja/4

Kiinteistölautakunnan virkamatka Saksaan 1. - 4.10.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 658 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen ja tilakeskukselle entisten satama-alueiden aluevalaistukseen ja sähkönsiirtotöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 659 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginsihteerin viran täyttäminen hallintokeskuksessa (pdf) (html)


§ 660 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 125 tekemän päätöksen täytäntöönpanon täydennys (pdf) (html)


§ 661 Kaupunginjohtaja/9

Kaupunginvaltuuston 29.5.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 662 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 663 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 664 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Uudenmaan ELY-keskukselle Nord Stream -laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 665 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 666 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 667 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Liikennelaitoksen hallinnassa olevan asuinkerrostalon myynti (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 668 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 669 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 670 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu Miina Kajoksen toivomusponsi Apotti-hankkeen seurannan järjestämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 671 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi koskien mahdollisuutta soveltaa SGEI -määrittelyä hankittaessa varhaiskasvatus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja (Sari Näre) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 672 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 673 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupunginorkesterin ylikapellimestarin sopimuksen jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 674 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluun koskien taidemuseon johtajan osallistumista Guggenheim-museohankkeen valmisteluun (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 675 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 676 Kaupunginjohtaja/7

Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 toteuttaminen ja seuranta (pdf) (html)


§ 677 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Iltakouluasia: Liikkumisen kehittämisohjelman lähtökohtia (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04